THA  ENG   JPN
 

สวัสดีครับท่านผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตา
.
มูลนิธิEDF ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530 และเริ่มให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาสเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ 2531 ด้วยจำนวนทุนการศึกษาเริ่มต้นเพียง 41 ทุน โดยมีความมุ่งหวังที่จะต่ออายุทางการศึกษา ให้แก่เด็กๆในพื้นที่ชนบทห่างไกล ให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไม่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เพียงเพราะข้อจำกัดของความยากจน หรือความด้อยโอกาสต่างๆ ซึ่งมูลนิธิEDF ยังคงยึดมั่นในปณิธาณดังกล่าวมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
 
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ตั้งแต่ปี 2531-2559 มูลนิธิ EDF มีความยินดีที่ได้เป็นสะพานน้ำใจ ในการส่งต่อความช่วยเหลือทางการศึกษา จากผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตา จำนวนมากถึง 174,861 ราย ไปยังเด็กนักเรียนทุนที่ขาดแคลนจำนวนทั้งสิ้น 354,842 คน ในกว่า 5,000 โรงเรียน ในพื้นที่ 55 จังหวัดของประเทศไทย รวมเป็นมูลค่าทุนการศึกษาที่มอบให้แก่เด็กนักเรียนทั้งสิ้น 586,208,299 บาท
 
สำหรับในปีการศึกษา 2560 นี้ 
ตามที่ได้เคยเรียนให้ทราบว่ามีเด็กนักเรียนด้อยโอกาสที่ผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรอรับทุนการศึกษาในโครงการต่างๆของมูลนิธิ EDF เป็นจำนวนมากถึง 9,775 คน โดยมูลนิธิ EDF ได้เริ่มระดมทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆจำนวนดังกล่าวในรอบเทอม1/2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่าน และล่าสุดได้เปิดระดมทุนเพิ่มเติมในรอบเทอม2/2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึงปัจจุบัน (18 สิงหาคม 2560) ได้มีผู้มีจิตเมตตรร่วมบริจาคทุนการศึกษาแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 7,014 ทุน ยัส่งผลให้ยังคงมีเด็กนักเรียนที่ไม่มีผู้อุปการะทุนการศึกษาอีกจำนวนทั้งสิ้น 2,761 คน แยกตามประเภทโครงการต่างๆดังนี้ครับ
 
 
 
ทั้งนี้มูลนิธิ EDF ยังคงเปิดรับการบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม2/2560 เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนอีก 2,761 คน ที่ยังไม่มีผู้อุปการระทุนการศึกษา จนถึง 30 กันยายน 2560 ที่จะถึงนี้ โดยท่านสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษาออนไลน์โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่นี่ หรือ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมล์ public@edfthai.org 
 
 
 
  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF
 หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. การรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม1/2560 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ต.ค. 2559 - 31 พ.ค. 2560
  3. การรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม2/2560 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2560
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand