THA  ENG   JPN
 

สวัสดีครับท่านผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตา
 
เป็นระยะเวลา 30 ปีเต็ม ที่มูลนิธิEDF ได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส โดยมุ่งหวังที่จะต่ออายุทางการศึกษา ให้พวกเขาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไม่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เพียงเพราะข้อจำกัดของความยากจน หรือความด้อยโอกาสต่างๆ ซึ่งปณิธานดังกล่าวยังได้รับการสานต่อมาจนถึงทุกวันนี้ ส่งผลให้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2531-2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิ EDF ได้ส่งต่อโอกาสและน้ำใจในรูปแบบของความช่วยเหลือทางการศึกษา จากผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตา จำนวนมากถึง 177,935 ราย ไปยังเด็กนักเรียนทุนที่ขาดแคลนเป็นจำนวนนมากถึง 364,916 คน จาก 5,497 โรงเรียน ในพื้นที่ 55 จังหวัดของประเทศไทย รวมเป็นมูลค่าทุนการศึกษาที่มอบให้แก่เด็กนักเรียนทั้งสิ้น 613,845,899 บาทครับ
 
ตามที่ผมได้เรียนให้ทุกท่านทราบก่อนหน้านี้ว่า ในปีการศึกษา 2561 นี้ มีเด็กนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรอรับทุนการศึกษาในโครงการต่างๆจำนวนมากถึง 8,950 คน ซึ่งหลังจากที่มูลนิธิEDF ได้ทำการสรุปจำนวนทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาคในรอบเทอม 1/2561 (1ต.ค.60 - 31พ.ค.61) มีผู้บริจาคร่วมบริจาคทุนการศึกษาในทุกประเภทโครงการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,391 ทุน ส่งผลให้ยังคงมีเด็กนักเรียนที่ยังรอการอุปการะทุนการศึกษาอยู่อีก 3,559 คน ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ครับ
 
 
สำหรับทุนการศึกษาจำนวน 5,391 ทุน ที่ได้รับบริจาคในรอบเทอม1/2561 (1ต.ค.60 - 31พ.ค.61) ในขณะนี้ มูลนิธิ EDF อยู่ในขั้นตอนของการยืนยันการเข้าเรียนจริงของเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนในแต่ละโรงเรียน ก่อนดำเนินการโอนเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนแต่ละคนตามลำดับ แล้วจึงดำเนินการจัดส่งข้อมูลเด็กนักเรียนทุนในอุปการะให้แก่ผู้บริจาคต่อไป ซึ่งกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้ครับ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเงินทุนการศึกษาจะไปถึงเด็กนักเรียนที่มีความต้องการใช้เพื่อการศึกษาเล่าเรียนอย่างแท้จริงครับ

สำหรับเด็กนักเรียนที่ยังไม่มีผู้อุปการะทุนการศึกษาอีก 3,559 คนนั้น มูลนิธิ EDF ได้เปิดรับบริจาคทุนการศึกษารอบเพิ่มเติม (รอบเทอม2/2561) ตั้งแต่ วันที่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 61 เพื่อขยายโอกาสในการได้รับทุนให้แก่เด็กๆเหล่านี้ โดยท่านสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษาออนไลน์โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่นี่ หรือ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมล์ public@edfthai.org
 
ทุนการศึกษา ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่เข้ามาช่วยเติมเต็มโอกาสที่ขาดหายไปของเด็กๆเหล่านี้ ให้ได้รับโอกาสที่จะเรียนอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถเลือกที่จะเป็น และทำในสิ่ง ที่พวกเขาหวังไว้ โดยไม่มีข้อจำกัดของความยากจนอีกต่อไป
 
ในวันนี้ยังคงมีเด็กยากไร้อีกมากที่กำลังรอคอย ผู้ให้โอกาสที่ทำให้พวกเขามีอนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกษา ซึ่งคุณสามารถร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันที่ยั่งยืนด้วยการ “ให้” โอกาสทางการศึกษา แก่เด็กๆเหล่านี้ เพราะผู้มีการศึกษาย่อมมีศักยภาพ เปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยตนเอง ได้อย่างแท้จริงครับ

 
 
 
 
  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF
 หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. การรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม1/2561 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2561
  3. การรับบริจาคทุนการศึกษาในรอบเทอม2/2561 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2561

 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand