THA  ENG   JPN
 
สวัสดีครับท่านผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตา
 
มูลนิธิ EDF ได้เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนด้อยโอกาสทั้ง 9,919 คน ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 จนถึง กันยายน 2558 ที่ผ่านมา (รอบเทอม1/2558 และ รอบเทอม2/2558) รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12 เดือน ครับ
 
ซึ่งจำนวนทุนการศึกษาทั้งหมดที่มูลนิธิ EDF ได้รับบริจาค จากการระดมทุนตลอดทั้งปีการศึกษา 2558 คือ 8,070 ทุน (ตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558) ซึ่งประกอบด้วย ทุนเด็กนักเรียนยากจนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 5,037 ทุน ทุนเด็กนักเรียนยากจนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษาจำนวน 1,775 ทุน ทุนเด็กนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติจำนวน 272 ทุน  ทุน “ใต้ฟ้าเดียวกัน” เพื่อเด็กกำพร้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 926 ทุน และทุนระดับอุดมศึกษาจำนวน 60 ทุน
ทั้งนี้มูลนิธิ EDF ได้ทำการโอนเงินทุนการศึกษาส่วนใหญ่จำนวน 7,219 ทุน ที่ได้รับบริจาคในรอบเทอม 1/2558 (ตุลาคม 2557-พฤษภาคม 2558) ให้แก่เด็กนักเรียนทุนในภาคเรียนที่ 1/2558 ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ สำหรับทุนการศึกษาส่วนที่เหลือที่ได้รับบริจาคเพิ่มเติมในรอบเทอม 2/2558 (มิถุนายน-กันยายน 2558) หลังจากทำการสรุปตัวเลขจำนวนทุนการศึกษาที่แน่นอนแล้ว มูลนิธิฯจะดำเนินการโอนเงินทุนให้แก่เด็กนักเรียนทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนที่ 2/2558 นี้ครับ
 
ในนามของเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้ ผมขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาค และผู้มีจิตเมตตาทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ร่วมสร้าง “จุดเปลี่ยน” ในการมี “อนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกษา” แก่เด็กนักเรียนทุนทั้ง 8,070 คน ครับ ซึ่งผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าทุนการศึกษาที่ท่านมอบให้ จะเป็นทั้ง “โอกาส” และ “กำลังใจ” สำคัญที่จะทำให้เด็กๆเหล่านี้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต และนำความรู้ ความสามารถที่ได้เล่าเรียน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และพัฒนาสังคม ประเทศชาติของเรา ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
 
ดังนั้นมูลนิธิ EDF จึงขอนำเสนอเรื่องราว “ชีวิตที่ดีกว่าของแป้ง” ซึ่งเป็นเรื่อราวชีวิตหลังจากได้รับทุนการศึกษาและคำขอบคุณของ  “แป้ง” หรือ ..ปาริชาติ บารัน เด็กนักเรียนชั้นม.2 โรงเรียนบ้านแพงพวย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเด็กนักเรียนทุนจำนวน 8,070 คน ที่ได้รับทุนากรศึกษาในปีนี้ครับ
 
สำหรับท่านที่ได้ทำการบริจาคทุนการศึกษา(ประเภททุน 1 ปี หรือ 3 ปี) เข้ามาในรอบเทอม 2/2558 (มิถุนายน-กันยายน  2558) มูลนิธิ EDF จะทำการจัดส่งข้อมูลเด็กนักเรียนทุนในอุปการะให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ หรืออีเมล์ ตามที่ท่านได้แจ้งไว้ภายในเดือนตุลาคม  2558 นี้ครับ
 
ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม หรือ ติดต่อทางจดหมาย หรือ มอบของขวัญให้แก่เด็กนักเรียนทุนในอุปการะของท่าน ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ EDF หรือร่วมบริจาคได้โดยตรงผ่าน “โครงการของขวัญแห่งการเรียนรู้” ตามรายละเอียดเว็บไซต์ของเราครับ
 โดยใบเสร็จการบริจาคชุดของขวัญสามารถใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนดครับ
 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป มูลนิธิ EDF ได้เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาล่วงหน้าสำหรับปีการศึกษา 2559 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ครับ โดยท่านสามารถร่วม บริจาคทุนการศึกษาออนไลน์โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาค หรือ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมล์ public@edfthai.org ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามูลนิธิ EDF จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากท่านเพื่อร่วมพัฒนาการศึกษา และยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสที่ยังมีอยู่อีกมากในสังคมไทยครับ
 
 
 
  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF
 

 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF      
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand