THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > โครงการต่างๆ > โครงการน้องเรียนดีเดี๋ยวพี่เปย์ให้
โครงการน้องเรียนดีเดี๋ยวพี่เปย์ให้
น้องเรียนดี เดี๋ยวพี่เปย์ให้
 
“สนับสนุนเด็กเรียนดีแต่ยากจนให้ได้ไปต่อ”
 
 


วัตถุประสงค์ของโครงการ
มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนแต่เรียนดีที่อาจจะต้องหลุดออกจากระบบการศึกษากลางคัน เนื่องด้วยความไม่พร้อมจากสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวที่แร้นแค้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการคัดเลือกและรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าเป็นนักเรียนที่มีฐานะยากจน แต่เรียนดี (เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป) และมีความประพฤติเรียบร้อย จำนวน 500 ทุนๆ ละ 3,000 บาท/คน/ปี ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและมอบกำลังใจให้พวกเขาได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มศักยภาพ โดยไม่มีข้อจำกัดของความยากจน และสามารถใช้ทักษะความรู้ที่ได้เล่าเรียนเพื่อต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป มีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่ดี มีอนาคตที่สดใส และสามารถนำพาตนเองและครอบครัวให้หลุดพ้นจากวงจรของความยากไร้ได้อย่างยั่งยืน 
 
 
ทีมาและความสำคัญของโครงการ

แม้ว่าโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF จะไม่ได้นำผลการเรียนมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุน ด้วยตระหนักดีถึงข้อจำกัดทางด้านสภาพแวดล้อมของเด็ก ๆ เหล่านี้ในการที่จะสามารถมีผลการเรียนที่ดีได้ แต่กระนั้นก็ตามในแต่ละปีเราพบว่า มีนักเรียนที่สมัครขอรับทุนจำนวนไม่น้อยที่แม้จะมีฐานะทางครอบครัวที่ยากจน และมีชีวิตที่ยากลำบาก แต่ยังสามารถรักษาผลการเรียนในระดับที่ดี ตั้งใจเรียน มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความสามารถด้านวิชาการที่โดดเด่น เพราะพวกเขาต่างเชื่อว่าการศึกษาจะสามารถนำพาพวกเขาและครอบครัวไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นและหลุดพ้นจากวงจรแห่งความยากไร้ได้อย่างแท้จริง 
 
จากการสอบถามคุณครูที่ดูแลโครงการทุนการศึกษาในแต่ละโรงเรียน ล้วนมีความเห็นตรงกันว่าเด็กนักเรียนที่ยากจนและมีผลการเรียนดีเหล่านี้ควรได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือทางด้านการเงินเพิ่มเติม อย่างน้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิต มีทุนทรัพย์ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง และเก็บออมบางส่วนไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา เพื่อต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต ดังนั้นทุนการศึกษาจึงเปรียบเสมือน “กำลังใจ” ที่ทำให้เด็ก ๆ เหล่านี้รู้สึกว่าความพยายามตั้งใจเรียนของตนเองไม่สูญเปล่าและมีคนมองเห็นคุณค่า และยังเป็น “หลักประกัน” ที่จะรับรองว่าเด็ก ๆ เหล่านี้จะสามารถเรียนต่อได้จนจบ และมีทุนสำรองสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายการสอบเรียนต่อในช่วงชั้นที่สูงขึ้น โดยไม่ต้องกังวลถึงความไม่แน่นอนในอนาคตทางการศึกษาเนื่องมาจากปัญหาความยากจนของครอบครัวแต่อย่างใด
 
ดังนั้น มูลนิธิ EDF จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษาให้ “นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน” ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป) ที่มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติเรียบร้อยจำนวน 500  ทุน มูลค่าทุนละ 3,000 บาท/คน/ปี ซึ่งการสนับสนุนจากท่านมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัวของเด็กนักเรียนที่ยากจนเหล่านี้ ในส่วนที่นโยบายการอุดหนุนของรัฐยังไม่ครอบคลุม เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทางไปโรงเรียน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาอื่น ๆ อีกหลายประการ ซึ่งปัญหาด้านการเงินถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการลาออกจากโรงเรียนกลางคัน  
 
นอกจากนี้ทุนการศึกษายังสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเด็กนักเรียนที่ได้รับทุน ให้เชื่อมั่นว่าการได้รับโอกาสทางการศึกษาจะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ และมีมุมมองและทางเลือกในการประกอบอาชีพที่กว้างมากกว่าแค่การตัดสินใจลาออกจากระบบการศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานด้อยทักษะ และมีเส้นทางชีวิตที่ตกอยู่ในวงจร "ความยากจนจากรุ่นสู่รุ่น” อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
 
บางส่วนของเด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนที่ต้องการได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากโครงการ
 
 
เด็กหญิงณัฐกฤตา (น้ำใส) ชั้น ม.1 จ.ศรีสะเกษ (เกรดเฉลี่ยชั้นม.1 4.00)
หลังจากพ่อแม่แยกทางกัน แม่ได้พาหนูมาอาศัยอยู่กับตายาย แม่มีอาชีพทำขนมขายและเป็นเสาหลักของครอบครัว ทุกวันหนูจะตื่นแต่เช้าเพื่อช่วยแม่เตรียมทำขนม และหนูจะแบ่งขนมส่วนหนึ่งไปขายให้เพื่อน ๆ ที่โรงเรียนด้วยค่ะ หนูพยายามตั้งใจเรียนเพราะโตขึ้นหนูอยากเป็นครูค่ะ
 เด็กหญิงกมลฉัตร (ก้อนทอง) ชั้น ม.1 จ.นครพนม (เกรดเฉลี่ยชั้นม.1 4.00)
พ่อแม่หย่าร้างกันตั้งแต่หนูอายุ 5 ขวบ  ปัจจุบันหนูอาศัยอยู่กับพ่อและย่า พ่อมีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน ทำให้ย่าต้องรับจ้างทำขันหมากเบ็งเพื่อหารายได้เสริม หลังเลิกเรียนหนูจะช่วยทำงานบ้าน และช่วยย่าเก็บดอกไม้ ใบตองเพื่อนำมาทำขันหมากเบ็ง และนำไปส่งให้กับคนที่สั่งทำค่ะ

 
เด็กชายเดชศักดา (โนเกีย) ชั้น ม.1 จ.มหาสารคาม (เกรดเฉลี่ยชั้นม.1 4.00)
ผมมีชุดนักเรียนเพียงชุดเดียว หลังเลิกเรียนผมต้องรีบกลับบ้านเพื่อซักชุดนักเรียนสำหรับใส่ในวันถัดไป ทุกวันผมเดินไปโรงเรียน ทางเดินเป็นดินลูกรังค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะช่วงหน้าฝน แม้ชีวิตจะลำบากแต่ผมก็พยายามตั้งใจเรียนจนสอบได้ที่ 1 ของชั้นเรียนทุกปี จึงอยากขอทุนเพื่อเรียนต่อครับ

 

เด็กชายทัศน์พล (โอม)ชั้น ม.1 จ.ศรีสะเกษ (เกรดเฉลี่ยชั้นม.1 3.80)
แม่มีอาชีพรับจ้างเย็บผ้า ส่วนผมเป็นเด็กวัด ทุกเช้าผมจะไปช่วยหลวงตาถือของขณะบิณฑบาต เพื่อแลกกับข้าวก้นบาตรและขนมเอากลับไปให้ ยาย แม่ และน้อง ๆ ได้กิน ในวันหยุดผมจะไปช่วยทำความสะอาดวัด ศาลา และงานอื่น ๆ ที่พอจะทำได้ แต่ผมก็ไม่ทิ้งการเรียนและมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากมาโดยตลอดครับ
 
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
เมษายน – พฤษภาคม 2567 : มูลนิธิ EDF รับสมัครนักเรียนที่ต้องการขอรับทุนการศึกษาจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและพิจารณาคัดกรองจากข้อมูลในใบสมัครจากรูปถ่ายที่ถ่ายคู่กับบ้าน พร้อมข้อมูลครอบครัว โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังต่อไปนี้ 
1) เป็นนักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ในปีการศึกษา 2567
2) เกรดเฉลี่ยในภาคเรียนล่าสุดไม่ต่ำกว่า 3.00 
3) ครอบครัวมีฐานะยากจนโดยมีรายได้เฉลี่ยต่อปี 50,000-70,000 บาท 
4) ไม่เป็นบุตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานท้องถิ่นของรัฐ หรือลูกจ้างประจำ
5) เป็นผู้ที่มีความสนใจและมุ่งมั่นในการเรียน มีความประพฤติเรียบร้อย หรือเป็นนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการ โดดเด่น
 
มิถุนายน 2567 :  มูลนิธิ EDF ปิดรับการบริจาคทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2567
กรกฎาคม – สิงหาคม 2567 : โอนเงินทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยหลังจากนักเรียนได้รับเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครูผู้ดูแลโครงการทุนการศึกษา EDF ในแต่ละโรงเรียนจะนำส่งสำเนาแสดงยอดเงินเข้าบัญชีธนาคารของนักเรียนกลับมาให้มูลนิธิฯ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการได้รับการโอนเงินทุน 
กันยายน – ตุลาคม 2567 :  มูลนิธิ EDF รายงานผลการดำเนินโครงการผ่านทางเว็บไซต์
 
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน (เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป) ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนประถมขยายโอกาสขนาดเล็ก และโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจำนวน 500 คน 


แผนการใช้เงินบริจาค
ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ทุนการศึกษาที่โอนให้นักเรียน 500 คน
(คนละ 3,000 บาท)
1,500,000
 
  • ท่านสามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการบริจาคสมทบทุนด้วยตนเองเช่น 100บาท หรือ 500บาท เป็นต้น
  • เงินบริจาคสมทบทุนของท่านจะได้รับการรวบรวมเพื่อจัดสรรเป็นเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนยากจนแต่เรียนดีทุนละ 3,000บาท/คน/ปี ในปีการศึกษา 2567
  • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ EDF โทร 02-579-9209-11 อีเมล์ [email protected] หรือ Line: @edfthai

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-Donation) เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาคขององค์กรสารธารณกุศลที่กฎหมายกำหนดให้สามารถนำการบริจาคมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น
 

  • กรณีบริจาคโดยผ่านการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ (QR Code) ธนาคารพาณิชย์จะเป็นผู้ส่งข้อมูลการรับบริจาคของท่านให้กรมสรรพากรตามที่ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์
  • กรณีโอนเงินบริจาคผ่านการโอนเงินผ่านหมายเลขบัญชีธนาคาร ttb โปรดแจ้งการบริจาคของท่านมายังมูลนิธิEDFเพื่อขอรับใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้ที่อีเมล์ [email protected] หรือ Line: @edfthai

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand