THA  ENG   JPN
 
สวัสดีครับท่านผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตา

ในภาคเรียนที่ 1/2558 ที่ผ่านมา มูลนิธิ EDF ได้ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาค ให้แก่เด็กนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรอรับทุนการศึกษาในโครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2558  โดยในรอบเทอม1/2558 มีเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนทั้งสิ้น 7,219 คน โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาในระดับม.ต้น 4,499 คน ระดับม.ปลาย 1,722 คน ทุนเด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 197 คน และทุน “ใต้ฟ้าเดียวกัน” เพื่อเด็กกำพร้าจากเหตุความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 801 คน ครับ

อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้เรียนให้ทราบก่อนหน้านี้ว่า ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรอรับทุนการศึกษาเป็นจำนวนมากถึง 9.919 คน ทำให้ยังคงมีเด็กนักเรียนอีกจำนวนกว่า 2,700 คน ที่ไม่มีผู้อุปการะทุนการศึกษา  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนที่รอรับทุนการศึกษาระดับชั้นม.ต้น ทุนการศึกษา "ใต้ฟ้าเดียวกัน" เพื่อเด็กกำพร้าจากเหตุความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และทุนการศึกษาเด็กนักเรียนพิการ ตามลำดับครับ 

ดังนั้นมูลนิธิ EDF จึงขอนำเสนอ "ข้อมูลบางส่วนของเด็กนักเรียนด้อยโอกาสทั้ง 2,700 คนที่ยังต้องการผู้อุปการะทุนการศึกษา" ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆเหล่านี้จะได้รับ "ความเมตตา" จากท่านบ้างไม่มากก็น้อย ในการหยิบยื่น “โอกาสทางการศึกษา” ที่จะทำให้พวกเขาสามารถสร้าง “ภูมิคุ้มกันความยากจน” และ “หลักประกันอนาคตที่ดี” ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับ
 
อนึ่ง มูลนิธิ EDF ยังคงเปิดรับบริจาคทุนการศึกษารอบเพิ่มเติม (รอบเทอม2/2558) เพื่อขยายโอกาสในการรับทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆทั้ง 2,700 คน ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 กันยายน 2558 เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสเรียนหนังสืออย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่นเดียวกับเด็กๆที่ได้รับทุนการศึกษาไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยท่านสามารถร่วม บริจาคทุนการศึกษาออนไลน์โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ หรือ
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาค หรือ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมล์ public@edfthai.org ครับ
 
สำหรับผู้บริจาคที่ได้ทำการบริจาคทุนการศึกษาในทุกประเภทโครงการ (ทุน 1ปี หรือ 3ปี) ในรอบเทอม 1  /2558 (พฤศจิกายน 2557-พฤษภาคม 2558) มูลนิธิ EDF จะทยอยจัดส่งเอกสารข้อมูลเด็กนักเรียนทุนในอุปการะให้แก่ผู้บริจาคทางไปรษณีย์ หรืออีเมล์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กรกฎาคมนี้ หลังจากได้รับการยืนยันการเข้าเรียนจริงของเด็กนักเรียนทุนในภาคเรียนที่ 1/2558 ครับ
 
 
 
  ขอแสดงความนับถือ
  สรรเพชร นิลรัตน์
  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF
 

 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF      
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand