THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > โครงการทุนการศึกษา
โครงการทุนการศึกษา
EDF เริ่มดำเนินงานทุนการศึกษาครั้งแรกในปี พ.ศ 2530 ที่จังหวัดอุดรธานี ด้วยจำนวนทุนบุกเบิก 41 ทุน โดยมุ่งหวังที่จะต่ออายุการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนยากจนในชนบทห่างไกล ให้ได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน ไม่ต้องออกเรียนกลางคัน ด้วยเพียงเพราะมีความยากจนเป็นข้อกีดกันจำกัด ปณิธาณความตั้งใจนี้ยังคงสืบต่อมาจวบจนทุกวันนี้ 
กว่า 25 ปีที่ผ่านมา ด้วยการรณรงค์ทุนช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  EDF สามารถส่งต่อความช่วยเหลือเหล่านี้ ในรูปของทุนการศึกษามูลค่ากว่า 472 ล้านบาท ไปยังเด็กนักเรียนด้อยโอกาสแล้วมากกว่า 300,000 คน ใน 4,000 โรงเรียน ทั่วทั้ง 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย

ถึงแม้ว่าปัญหาความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาจะดีขึ้นมากจากอดีต หากแต่ความเหลี่ยมล้ำยังคงเห็นได้ชัดในปัจจุบัน จากรายงานสภาวะการศึกษาไทย 2550/2551 เด็กนักเรียนในครอบครัวยากจนยังคงเป็นเหยื่อหลักของความเสี่ยงทางการศึกษา แทบทุกประเภท เช่น การมีโอกาสได้รับการศึกษาน้อย การออกเรียนกลางคัน และการมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่ำ ซึ่งก็อาจหมายถึงโอกาสในการเรียนต่อในอนาคตที่น้อยลงยิ่งไปกว่าเดิม ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ เช่น การเป็นแรงงานนอกระบบ การถูกกดขี่รายได้ การมีครอบครัวในวัยเรียน หรือการหลุดเข้าสังคมมืด ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นผลพวงตามมา

ทุนการศึกษา EDF จึงมุ่งหวังที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือต่อในชั้นที่สูงขึ้นไป ให้ “การศึกษา” ไม่ถูกมองเป็นตัวแปรฉุดรั้งสภาพความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของครอบครัวให้ยากแค้นไปกว่าที่เป็นอยู่ ให้ “การศึกษา” เป็นเครื่องมือช่วยให้เด็กๆ พาตนเองให้รอดพ้นจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ และนำพาตนเองและครอบครัวสู่ชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นกำลังของสังคมที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF      
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand