THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > เกียวกับ EDF > พันธกิจและวิสัยทัศน์
พันธกิจและวิสัยทัศน์


มูลนิธิEDF เชื่อว่า "การศึกษา" เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาส และช่วยลดปัญหาสังคมด้านต่างๆ ให้น้อยลง โดยเด็กและเยาวชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเหล่านี้ สามารถนำความรู้และทักษะ ต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประกอบอาชีพ หรือต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และสามารถนำพาตนเองและครอบครัวให้หลุดพ้นจากวัฎจักรของความไม่รู้ และความยากไร้ ไม่ต้องกลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือ หรือตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
เพื่อเป็นการบรรลุถึงพันธกิจดังกล่าว มูลนิธิEDF จึงได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยเป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 มูลนิธิEDF จึงได้เริ่มให้ทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสเป็นปีแรกในจังหวัดอุดรธานี และได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษา และโครงการพัฒนาต่างๆอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของนักเรียน และโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนในพื้นที่ชนบทห่างไกลของประเทศไทย ให้มีโอกาสเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อย 

ปัจจุบัน โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิEDF สามารถสร้างโอกาสในการศึกษาให้แก่เด็กยากจนไปแล้วกว่า 390,000 คน ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายมากกว่า 5,600 โรงเรียน ใน 61 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออันดีจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรภาคธุรกิจต่างๆ รวมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในทุกพื้นที่การดำเนินงานของ มูลนิธิEDF

โครงการหลักๆ ของ EDF ได้แก่
1 โครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนยากจนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2 โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา
3 โครงการทุนการศึกษาเด็กนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ
4 โครงการทุนการศึกษา “ใต้ฟ้าเดียวกัน” เพื่อเด็กนักเรียนกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
5 โครงการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่มุ่งหวังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ และส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนและโรงเรียนในพื้นที่ชนบทห่างไกล เช่น โครงการฝึกอาชีพด้านเกษตรกรรมและวิศวกรรม โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี โครงการห้องสมุด  โครงการธนาคารโรงเรียน โครงการส่งเสริมสุขอนามัย และโภชนาการในโรงเรียน ค่ายเยาวชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  เป็นต้น

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand