THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > โครงการต่างๆ > โครงการส่งเสริมการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ
โครงการส่งเสริมการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ
การเรียนรู้อย่างมีเต็มศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากการมีสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐาน จากผลการสำรวจภาวะโภชนาการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี 2552 พบว่ามีเด็กนักเรียนเกือบ 4 แสนคนที่ประสบภาวะทุพโภชนการ ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงปัญหาสุขภาพและโรคระบาดอุบัติใหม่ต่างๆ ที่สมาชิกในชุมชนห่างไกลยังคงต้องรับมือด้วยตนเอง เนื่องจากข้อจำกัดในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ  ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีอัตราการเข้าถึงที่ต่ำที่สุดในประเทศไทย 
ทบาทของมูลนิธิ EDF   สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ และจัดอบรมสร้างเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคและสุขภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่นักเรียนแกนนำ ในการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในหมู่เพื่อนนักเรียน ตลอดจนสมาชิกอื่นๆในชุมชน ให้มีความตระหนักในเรื่องการดูแลและป้องกันโรคอย่างเหมาะสม รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพ และพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพในเบื้องต้นได้

ริเริ่มโครงการ
 
พ.ศ. 2550

โรงเรียนที่ได้รับประโยชน์
 
12 โรงเรียน

ตัวอย่างโครงการ
 
โครงการอสม.น้อย โดยมูลนิธิเซลฟอร์ซดอทคอม
โรงเรียนบ้านนาหว้า จังหวัดขอนแก่น

โครงการโพลีคอม ยุวทูตเพื่อสุขภาพ โดยบริษัทโพลีคอมโกลบอลจำกัด
โรงเรียนบ้านซับพลู จังหวัดนครราชสีมา


 
 

“ นักเรียนแกนนำได้ดำเนินโครงการจนก่อให้เกิดการนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
...โครงการส่งผลดีต่อนักเรียนโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ด้านคอมพิวเตอร์
การกล้าคิดกล้าแสดงออก รวมถึงความรักสามัคคีร่วมมือของนักเรียน คณะครูและชุมชน”

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับพลู นครราชสีมา 

      

  

 

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand