THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > โครงการทุนการศึกษา > ทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
ทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)"โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กยากจนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น" เป็นโครงการที่ มูลนิธิ EDF เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2531 โดยในปีแรกได้ให้ทุนเด็กนักเรียนยากจนในจังหวัดอุดรธานี จำนวนเพียง 41 คน และจากการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของผู้บริจาคทุนที่เล็งเห็นความสำคัญของการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนในถิ่นทุรกันดารของประเทศไทย ส่งผลให้ในปัจจุบันมูลนิธิ EDF สามารถขยายพื้นที่การให้ทุนการศึกษาครอบคลุม 61 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยมีเด็กนักเรียนยากจนได้รับทุนไปแล้วมากกว่า 414,000 คน ในพื้นที่เป้าหมายมากกว่า 5,800 โรงเรียน (ดูสถิติทุนการศึกษามูลนิธิEDF ตั้งแต่ปี 2531-2566)

 


พิธีมอบุทนการศึกษามูลนิธิEDF ในปีแรก (พ.ศ.2531) จำนวน 41 คน จ.อุดรธานี


การอุปการะเด็กนักเรียนทุนภายใต้โครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF เป็นระบบอุปการะแบบ 1:1 คือเงินบริจาคในแต่ละทุนการศึกษาของผู้บริจาคทุนแต่ละท่าน จะมอบเป็นเงินทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนทุนแต่ละคนโดยตรงเท่านั้น เพื่อให้เด็กนำไปใช้จ่ายในวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาโดยอยู่ในความดูแลของครูผู้ดูแลทุนการศึกษาในแต่ละโรงเรียน


ทั้งนี้ มูลนิธิ EDF ไม่มีนโยบาย ที่จะรวบรวมเงินบริจาคของผู้บริจาคเข้าด้วยกัน เพื่อนำไปจัดสรรหรือดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในอุปการะของผู้บริจาคทุนแต่ละท่าน

โครงการทุนการศึกษา
มูลนิธิ EDF สำหรับเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นโครงการที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนยากจนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) โดยพิจารณาจากความยากจนและความตั้งใจเรียนเป็นหลัก และไม่นำผลการเรียนมาเป็นหลักเกณฑ์พิจารณาในการให้ทุน

 


พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ EDF ระดับ ม.ต้น ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียน
จันจว้าวิทยาคม จังหวัดเชียงราย


"โครงการทุนการศึกษา EDF ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น" มีประเภททุนการศึกษาทั้งสิ้น 2 ประเภท คือ

  • ทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี (ม.1-ม.3) จำนวนทุนละ 6,000 บาท/คน
  • ทุนการศึกษา 1 ปี จำนวนทุนละ 2,000 บาท/คน/ปี


คุณสมบัตินักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 

  1. เป็นนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในชั้นประถามศึกษาปีที่ 6 และมีความประสงค์ที่จะเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  2. ครอบครัวมีฐานะยากจน โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่ำกว่า 50,000-70,000 บาท
  3. ไม่เป็นบุตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานท้องถิ่นของรัฐ หรือลูกจ้างประจำ
  4. เป็นผู้ที่สนใจ ฝักใฝ่การศึกษา มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

 

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand