THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ร่วมสนับสนุนEDF
ร่วมสนับสนุนEDF

ในฐานะองค์กรสาธารณกุศลไม่แสวงผลกำไร การสนันสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคม ถือเป็นสิ่งจำเป็นในการที่ มูลนิธิEDF จะสามารถบรรลุพันธกิจในการแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบทห่างไกลของประเทศไทย

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ
มูลนิธิEDF ในการช่วยเหลือเด็กๆเหล่านี้ให้ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม และมีคุณภาพ เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพโดยไม่มีข้อจำกัดของความยากจน รวมถึงพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต หรือประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เด็กๆเหล่านี้สามารถเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และนำพาตนเองและครอบครัวให้หลุดพ้นจากวัฎจักรของความไม่รู้ และความยากไร้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ไม่ว่าท่านจะเป็นบุคคล คณะบุคคล บริษัท หรือองค์กร ท่านสามารถช่วยสนับสนุนพันธกิจของมูลนิธิEDF ได้หลายรูปแบบ เช่น การร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้แก่น้องๆในโครงการทุนการศึกษาแต่ละประเภท หรือการร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาต่างๆของมูลนิธิEDF เพื่อโรงเรียนในพื้นที่ชนบทห่างไกล หรือกองทุนโครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน โดยทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิEDF สามารถนำใบเสร็จรับเงินบริจาคที่ออกโดยมูลนิธิฯ เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด


ช่องทางการบริจาค
 

 

 

  • บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา" ประเภทบัญชีออมทรัพย์     

 

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขางามวงศ์วาน  เลขที่บัญชี 319-2-77744-8
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางเขน   เลขที่บัญชี 161-4-56698-0
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางเขน  เลขที่บัญชี  070-2-45369-0
ธนาคารทหารไทย  สาขาม.เกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069-2-41110-1
ธนาคารกรุงไทย  สาขาพหลโยธิน40  เลขที่บัญชี  980-7-59891-5


  • บริจาคผ่านร้านค้าที่มีสัญลักษณ์   โดยแจ้งความประสงค์ในการบริจาคให้แก่ "มูลนิธิ EDF" หรือให้พนักงานสแกนบาร์โค๊ดในแบบฟอร์มการบริจาค พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

 

  • กรณีบริจาคผ่านการโอนเงินและเคาน์เตอร์เซอร์วิส กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือใบเสร็จที่ออกโดยพนักงานเคาน์เตอร์เซอร์วิส กลับมาที่ "มูลนิธิEDF" ทางโทรสารหมายเลข 029405266 หรืออีเมล์ public@edfthai.org

 

  • มูลนิธิEDF จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีให้แก่ท่านภายใน 7-14 วันหลังจากได้รับยอดเงินบริจาคและหลักฐานการบริจาคจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูล หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ท่านสามารถจะร่วมสนับสนุนมูลนิธิEDF ได้ที่ฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษามูลนิธิEDF โทร 02-579-9209-11 หรืออีเมล์ public@edfthai.org

 
ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand