THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > โครงการทุนการศึกษา > ทุนการศึกษานักเรียนกำพร้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทุนการศึกษานักเรียนกำพร้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


จากสถานการณ์ความไม่สงบ และเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และบางอำเภอของจังหวัดสงขลา) ที่เกิดขึ้นมากกว่า 10,000 ครั้งตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน ทำลายขวัญและกำลังใจของประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เช่นเหตุโรงเรียนถูกเผาทำลาย ครูถูกลอบยิง รวมถึงเด็กๆ จำนวนมากต้องกลายเป็นเด็กกำพร้า สูญเสียพ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่เป็นเสาหลักของครอบครัวจากเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าว

จากรายงานสรุปของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สรุปว่า นับแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน มีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่รวม 9,524 คน ในจำนวนนี้เป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์มากกว่า 6,000 คน เจ้าหน้าที่ ทหารและตำรวจ อีกจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิต รวม 5,528 คน โดยเป็นประชาชนมากถึง 4,200 คน


มูลนิธิ EDF จึงได้ริเริ่ม "โครงการทุนการศึกษาใต้ฟ้าเดียวกัน" ขึ้นตั้งแต่ปี 2549 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆในพื้นที่ที่ต้องสูญเสียพ่อแม่ หรือผู้ปกครองจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจ และให้กำลังใจแก่เด็กๆที่ได้รับผลกระทบ และขาดผู้ดูแลส่งเสีย ให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง และตั้งใจเรียนหนังสืออย่างเต็มความสามารถต่อไป โดยนับตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบันมีเด็กนักเรียนกำพร้าในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ได้รับทุนการศึกษาในทุกระดับชั้น ไปแล้วมากกว่า 10,000 คน

 

ส่วนหนึ่งของเด็กนักเรียนกำพร้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ได้รับทุน "ใต้ฟ้าเดียวกัน" จากมูลนิธิ EDF ประจำปีการศึกษา 2564

ในการคัดเลือกเด็กนักเรียนทุนเพื่อรับทุนจาก "โครงการทุนการศึกษาใต้ฟ้าเดียวกัน" มูลนิธิ EDF ได้ประสานงานกับ "เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรง แสวงสันติภาพ 3 จังหวัดชายภาคแดนใต้" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และเครือข่ายบุคลากรครู ใน 3 จังหวดชายแดนภาคใต้ เพื่อคัดเลือกเด็กนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนการศึกษา รวมถึงลงพื้นที่ เพื่อติดตามความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนทุนในพื้นที่ ซึ่งในการลงพื้นที่หลายๆครั้งค่อนข้างมีอันตราย และไม่ปลอดภัย รวมถึงการประสานงานในการจัดอบรม ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนทุนใต้ฟ้าเดียวกันในพื้นที่เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการให้ทุนการศึกษาดังกล่าวอีกด้วย

"โครงการทุนการศึกษาใต้ฟ้าเดียวกัน" เพื่อเด็กนักเรียนกำพร้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีประเภททุนการศึกษาด้งต่อไปนี้
  • ทุนการศึกษา 1 ปี จำนวนทุนละ 5,000 บาท/คน/ปี


คุณสมบัตินักเรียนทุนกำพร้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ "โครงการใต้ฟ้าเดียวกัน"
 

  1. กำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระดับชั้นอนุบาลถึงอุดมศึกษา
  2. สูญเสีย พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  

 

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand