THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > เกียวกับ EDF > ความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส
ความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส

 

มูลนิธิ EDF มีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษา เพื่อเด็กด้อยโอกาส และโรงเรียนในพื้นที่ชนบทห่างไกลมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2531 บริหารจัดการทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนยากจนเป็นจำนวนกว่า 734 ล้านบาท โดยมีการประสานงานและบริหารจัดการในรูปแบบ “คณะกรรมการกองทุนการศึกษามูลนิธิ EDF ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในทุกจังหวัดที่มีโครงการของมูลนิธิ EDF ซึ่งคณะกรรมการกองทุนการศึกษามูลนิธิ EDF มีบทบาทสำคัญในการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา และโครงการพัฒนาอื่นๆของมูลนิธิ รวมถึงการร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ มูลนิธิ EDF เพื่อสำรวจ ติดตามความคืบหน้า และร่วมประเมินผลโครงการต่างๆ


นอกจากนี้ EDF ยังได้จัดทำรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงานประจำปีของมูลนิธิ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิและกระทรวงการคลังเป็นประจำทุกปี เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน และรับประกันว่าเงินบริจาคของท่านถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคอย่างแท้จริง

ในเดือนมกราคม 2566 มูลนิธิ EDF ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ CAF International Vetted Organization certificate จาก CAF International ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งมอบให้องค์กรสาธารณกุศลที่ผ่านการตรวสอบมาตรฐานการดำเนินงาน ครอบคลุมด้านธรรมาภิบาล การเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงสื่อออนไลน์ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร และบุคลากรที่ปฏิบัติงานระดับอาวุโส เพื่อรับประกันว่าเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบมายังมูลนิธิ EDF มีการนำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง ปลอดจากความเสี่ยงของการทุจริต การฟอกเงิน และอาชญากรรมทางการเงินต่างๆ

 


 


ในปี 2559 มูลนิธิ EDF ได้รับการจัดอันดับเป็นองค์กรสาธารณกุศล ระดับ 5 ดาว ในด้านธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และประสิทธิภาพด้านการเงิน  จาก Giving Back Association โดยมี Mr. Terrence Philip Weir ผู้ก่อตั้ง Giving Back Association และ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นผู้มอบรางวัลในงาน "Giving Back Association Rating Certificate Awards" ณ HANA Microelectronic PCL กรุงเทพฯ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 

 


 

ในปี 2555 มูลนิธิ EDF ได้รับรางวัล "องค์กรสาธารณกุศลแห่งปี" หรือ "NGO of the Year" ประเภทองค์กรสาธารณกุศลขนาดใหญ่ ในงานประกาศผลรางวัล "Thailand NGO Awards 2012" ที่จัดขึ้นโดยสถาบันคีนันเอเชีย มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ และ The Resouce Alliance ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรสาธารณกุศลที่มีการบริหารจัดการในการระดมทรัพยากรดีเยี่ยม มีความน่าเชื่อถือ และโปร่งใสในการดำเนินงาน 
  

กระบวนการคัดเลือกนักเรียนทุนของมูลนิธิ EDF

ในทุกๆ โครงการทุนการศึกษาของ 
มูลนิธิ EDF คุณสมบัติเบื้องต้นของนักเรียนทุน คือ
 

  • ครอบครัวมีฐานะยากจน แต่นักเรียนมีความประสงค์จะศึกษาต่อ และครอบครัวสนับสนุนให้ศึกษาต่อ
  • ไม่เป็นบุตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานท้องถิ่นของรัฐ หรือลูกจ้างประจำ (ยกเว้านทุนการศึกษาใต้ฟ้าเดียวกันเพื่อเด็กกำพร้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

 

มูลนิธิ EDF มีกระบวนการในการคัดเลือกเด็กนักเรียนทุนโดย มูลนิธิ EDF จะประสานงาน กับคณะกรรมการกองทุนการศึกษามูลนิธิ EDF และครุผู้ดูแลโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF ในแต่ละโรงเรียน เพื่อคัดเลือกเด็กนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อขอรับทุนในโครงการต่างๆ และดำเนินการคัดเลือกเด็กนักเรียนที่มีคุณสมบัติตเหมาะสมตามเกณฑ์ ซึ่งมูลนิธิ EDF จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตัวอย่างเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุน เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาเด็กนักเรียนทุน EDF

หลังจากผ่านตรวจสอบคุณสมบัติ และได้รับคัดเลือกเพื่อรอรับทุนการศึกษาในโครงการต่างๆแล้ว เด็กนักเรียนทุนทุกคนจะต้องเปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้รับโอนเงินทุนกรศึกษาจาก
มูลนิธิ EDF โดยครูผู้รับผิดชอบทุนการศึกษามูลนิธิ EDF ในแต่ละโรงเรียนจะเป็นผู้ดูแลสมุดบัญชีธนาคารให้กับเด็กนักเรียนทุน หรือเปิดบัญชีร่วมกับเด็กนักเรียนทุน โดยการเบิกถอนเงินทุนทุกครั้ง จะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้รับผิดชอบทุน โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของเด็กนักเรียนทุนจะรวมถึง ค่าเดินทาง ค่าอาหารกลางวัน ค่าชุดนักเรียน ชุดกีฬา เครื่องเขียน การทำรายงาน กิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่นโยบายของรัฐยังครอบคลุมไม่ครบถ้วน 

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand