THA  ENG   JPN
 

เรียน ผู้บริจาคและผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน
 

ภาคเรียนที่ 1/2566 ที่ผ่านมาถือเป็นการเปิดเรียนตามปกติภาคเรียนแรก หลังจากที่โรงเรียนต่างๆต้องจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์นานหลายปีจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ซึ่งแม้ว่าสถานการณ์ต่างๆจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ แต่ครอบครัวที่ยากจนยังคงบอบช้ำจากผลกระทบต่อเนื่องทางเศรษฐกิจ ทั้งการว่างงาน และขาดรายได้ จึงส่งผลให้จำนวนเด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสที่ต้องลาออกกลางคันยังคงพุ่งสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลล่าสุดของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้เปิดเผยเมือเดือนมิถุนายน 2566 ที่ผ่านมาว่ามีเด็กๆจำนวนกว่า 100,000คน ที่หลุดจากระบบการศึกษา โดยมีสาเหตุหลักมาจากปัญหาความยากจนของครอบครัวที่ทำให้เด็กต้องออกจากโรงรียนเพื่อหางานทำแบ่งเบาภาระของครอบครัว
 
ซึ่งมูลนิธิEDF ต้องขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูงสำหรับการแบ่งปันผ่านการร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการทุนการศึกษามูลนิธิEDF มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2566 นี้ มูลนิธิEDF สามารถจัดสรรเงินบริจาคเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาสในโครงการฯได้มากถึง 7.725 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6,278 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา 816 ทุน ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 406 ทุน ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนกำพร้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 208 ทุน และ ทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 17 ทุน


โดยทุนการศึกษาทั้งหมด 7,725 ทุนที่มูลนิธิEDF ได้รับบริจาค คิดเป็นร้อยละ 79 ของจำนวนนักเรียน 9,753 คนที่อยู่ในรายชื่อรอรับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2566 นี้ ซึ่งแม้อาจจะเป็นจำนวนที่ไม่มากหากเทียบกับจำนวนเด็กนักเรียนกว่า 100,000คนที่ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา แต่อย่างน้อยมูลนิธิEDF รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้มีส่วนช่วยต่อลมหายใจให้เด็กๆเหล่านี้ได้มีพื้นที่ยืนอยู่ในระบบการศึกษาได้ต่อไปอย่างน้อย 1-3 ปี หรือจนกว่าพวกเขาจะสำเร็จการศึกษา

 
การสนับสนุนจากท่านมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัวของเด็กนักเรียนที่ยากจนเหล่านี้ ซึ่งปัญหาด้านการเงินถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการลาออกกลางคัน  นอกจากนี้ทุนการศึกษายังสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเด็กๆที่ได้รับทุน ให้เชื่อมั่นว่าการได้รับโอกาสทางการศึกษาจะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ และมีมุมมองและทางเลือกในการประกอบอาชีพที่กว้างมากกว่าแค่การตัดสินใจลาออกจากระบบการศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานด้อยทักษะ และมีเส้นทางชีวิตที่ตกอยู่ในวงจร "ความยากจนจากรุ่นสู่รุ่น” อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ในขณะนี้ ทีมงานทุนการศึกษามูลนิธิ EDF กำลังประสานงานกับโรงเรียนทุกแห่ง ซึ่งเด็กๆที่ได้รับทุนทั้ง 7,725 คนกำลังศึกษาอยู่ หรือได้แจ้งความประสงค์ในการศึกษาต่อไว้ เพื่อตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นต่างๆ และตรวจสอบยืนยันสถานะการศึกษาต่อของเด็กนักเรียนก่อนทำการโอนเงินทุนการศึกษาตามลำดับต่อไป โดยมูลนิธิEDF คาดว่าจะสามารถจัดส่งข้อมูลเด็กนักเรียนทุนในอุปการะให้แก่ผู้บริจาคทุกท่านที่ได้บริจาคทุนการศึกษาประเภท 3 ปีต่อเนื่อง และ 1 ปี ได้ภายในภาคเรียนที่ 1/2566 (ประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม 2566) ครับ
 
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นมา มูลนิธิ EDF ได้เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาล่วงหน้าสำหรับปีการศึกษา 2567 ทีกำลังจะมาถึง เพื่อเริ่มต้นพันธกิจในการพาน้องกลับไปเรียนหนังสืออีกครั้ง โดยเราประเมินว่าจะมีเด็กๆไม่น้อยกว่า 10,000คนจากทั่วประเทศ ที่จะสมัครขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาในปีหน้านี้ ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามูลนิธิEDF จะได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นสะพานแห่งน้ำใจ อีกครั้งในการส่งต่อความช่วยเหลือทางการศึกษาจากท่านไปสู่เด็กๆที่มีความต้องการที่จะมีอนาคตที่ดีขึ้นจากการศึกษาอย่างแท้จริงครับ
 
ทั้งนี้ท่านสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษาออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์ www.edfthai.org โอนเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร หรือสแกนคิวอาร์โค๊ดเพื่อร่วมบริจาคผ่านระบบ E-Donation หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่นี่ครับ

แจ้งการบริจาค ขอรับใบเสร็จลดหย่อนภาษี หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิEDF โทร 02-579-9209 ถึง 11 อีเมล์ [email protected] หรือ Line: @edfthai

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ
สรรเพชร นิลรัตน์
กรรมการผู้จัดการมูลนิธิEDF

 หมายเหตุ: 
  1. มูลนิธิEDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ สามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ก.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2567
---------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางร่วมบริจาคผ่านการโอนเงิน: ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือ มูลนิธิEDF" ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
   
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขางามวงศ์วาน  เลขที่บัญชี 319-2-77744-8
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางเขน   เลขที่บัญชี 161-4-56698-0
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางเขน  เลขที่บัญชี  070-2-45369-0
 ธนาคารทีทีบี  สาขาม.เกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069-2-41110-1
ธนาคารกรุงไทย  สาขาพหลโยธิน40  เลขที่บัญชี  980-7-59891-5


โปรดส่งสำเนาหรือภาพถ่ายสลิปโอนเงิน พร้อมรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคมาที่ อีเมล์ [email protected] หรือ LINE @edfthai
 
 
 
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >> อ่านเพิ่มเติม >>
X

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand