THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ร่วมบริจาคทุนการศึกษา > คู่มือผู้บริจาคทุน EDF
คู่มือผู้บริจาคทุน EDF

 
หลังจากที่ท่านได้ทำการบริจาคทุนการศึกษา และ มูลนิธิ EDF ได้ยืนยันการรับเงินบริจาคแล้ว ท่านจะได้รับเอกสาร และข้อมูลดังต่อไปนี้


1. ใบเสร็จรับเงินบริจาค และจดหมายขอบคุณจากมูลนิธิฯ

มูลนิธิ EDF จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่าน ภายใน 7 วันทำการ หลังรับยอดการบริจาค ซึ่งท่านสามารถนำใบเสร็จนี้ ไปใช้เป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนภาษีเงินประจำปีได้ ตามที่กฎหมายกำหนด
 
2. ข้อมูลเด็กนักเรียนทุนในอุปการะ

มูลนิธิ EDF จะดำเนินการจัดส่งข้อมูล จดหมายแนะนำตัวและรูปถ่ายเด็กนักเรียน ให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ หลังรับยอดการบริจาค โดยข้อมูลเด็กนักเรียนทุนจะทำการจัดส่งให้แก่ผู้บริจาคแต่ละท่านตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของทุกปีเป็นต้นไป หลังจากมูลนิธิ EDF ได้รับการยืนยันการเข้าเรียนจริงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
3. การโอนเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนทุนในอุปการะ

มูลนิธิ EDF จะดำเนินการโอนเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนทุนเทอมที่ 1 ภายในเดือนกรกฎาคม และเทอมที่ 2 ภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี หลังจากที่โรงเรียนได้ยืนยันการเข้าเรียนจริงของเด็กนักเรียนในแต่ละภาคเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในช่วงระหว่างนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงตัวเด็กนักเรียนทุนในอุปการะของท่าน (เช่นนักเรียนย้ายโรงเรียน ย้ายตามผู้ปกครอง เป็นต้น) มูลนิธิ EDF จะดำเนินการคัดเลือกเด็กนักเรียนทุนคนใหม่ที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับทุนแทน และจะได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารเด็กนักเรียนทุนคนใหม่ให้แก่ท่านอีกครั้งหนึ่ง
 
4. จดหมาย และบัตรอวยพรในโอกาสต่างๆจากเด็กนักเรียนทุนในอุปการะ
หากนักเรียนทุนในอุปการะของท่านมีการส่งจดหมาย ภาพวาด หรือบัตรอวยพรถึงผู้บริจาคในโอกาสต่างๆ 
มูลนิธิ EDF จะดำเนินการจัดส่งจดหมาย ภาพวาดหรือบัตรอวยพรดังกล่าวให้แก่ผู้บริจาคตามที่อยู่ หรืออีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ต่อไป

5. จดหมายข่าว EDF News
โดยจะจัดส่งให้แก่ผู้บริจาคปีละ 4 ฉบับ เพื่อรายงานเกี่ยวกับข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของ
มูลนิธิ EDF หรือความคืบหน้าในการดำเนินโครงการทุนการศึกษา รวมถึงโครงการพิเศษต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับเด็กนักเรียนทุน เช่น การซื้อของขวัญให้แก่เด็กนักเรียนทุนในโอกาสต่างๆเป็นต้น
 
ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand