THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > โครงการต่างๆ > โครงการกิจกรรมอาสาสมัคร
โครงการกิจกรรมอาสาสมัคร
ในฐานะองค์กรเพื่อสาธารณกุศล มูลนิธิ EDF ตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังจิตอาสาและการสร้างนิสัยการเสียสละแบ่งปันให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เนื่องจากยังมีโรงเรียนในชนบทอีกมาก ที่มีปัญหาความขาดแคลนด้านงบประมาณ บุคลากรด้านต่างๆ อุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆ สำหรับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน

มูลนิธิ EDF จึงได้ริเริ่ม "โครงการกิจกรรมอาสาสมัคร" ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้แก่กลุ่มบุคคล นักเรียน นักศึกษา หรือบริษัทที่สนใจ ในการบริจาคทุนสนับสนุน และร่วมทำกิจกรรมอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมและมีความหมาย สำหรับทั้งผู้ให้และผู้รับ
 
บทบาทของมูลนิธิ EDF   ประสานงานระหว่างผู้สนับสนุนโครงการและโรงเรียนเป้าหมาย เพื่อวางแผนกิจกรรมอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ทีสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและเด็กนักเรียนในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย ทั้งนี้ต้องมีความเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน พร้อมทั้งการติดตามดูแลจัดการการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ริเริ่มโครงการ
   
พ.ศ. 2551

นักเรียนที่ได้รับประโยชน์
   
1,500 คน

ตัวอย่างกิจกรรม
 
รายงานโครงการ P&G Give Back to the Community Project 2010

กิจกรรมอาสาสมัครโดยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท พร็อคเตอร์แอนด์แกมเบิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) ภายใต้โครงการ “P&G คืนสุข   สู่สังคม”
โรงเรียนบ้านวังคู จังหวัดฉะเชิงเทรา            

กิจกรรมอาสาสมัครโอยโดยคณะครูและกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูวส์ กรุงเทพฯ
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข จังหวัดนครราชสีมา


 
  

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand