THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > โครงการต่างๆ > โครงการโรงเรียนพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนา
โครงการโรงเรียนพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนา
"โครงการโรงเรียนพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนา" มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ชนบทห่างไกล ที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ได้มีโอกาสคิดริเริ่มโครงการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาการเรียนรู้และทักษะอาชีพให้แก่เด็กนักเรียน โดยเป็นโครงการที่ใช้ทรัพยากร ภูมิปัญญา และบุคคลากรในท้องถิ่นของตนเอง มีความเป็นไปได้ในทางปฎิบัติ และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนอกจากจะได้รับประโยชน์ในแง่ของรายได้ที่ได้จากการขายผลผลิตจากโครงการ หรือผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแล้ว เด็กๆยังได้มีโอกาสการเรียนรู้ทักษะอาชีพต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง รวมถึงการฝึกฝนการทำบัญชีงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายของโครงการ การทำการตลาดผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกอบอาชีพในอนาคต และการสร้างสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด
ทบาทของมูลนิธิ EDF   ช่วยเหลือด้านวิชาการและสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการของโรงเรียนต่างๆ เช่นโครงการเกษตรและโครงการส่งเสริมวิชาชีพต่างๆ เช่น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์กระดาษมูลช้าง  โครงการผลิตน้ำปลาจากปลาแก้ว และโครงการชาหม่อน เป็นต้น ซึ่งโครงการเหล่านี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชาวบ้าน และชุมชนใกล้เคียง ในเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งโครงการของแต่ะละโรงเรียนจะมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของท้องถิ่น และภูมิปัญญาพื้นบ้านในพื้นที่นั้นๆ

ริเริ่มโครงการ
   
พ.ศ. 2549

โรงเรียนที่ได้รับประโยชน์
   
140 โรงเรียน

ตัวอย่างโครงการ
  School Grant Report 2008 (TH)

  

“ ดิฉันเป็นนักเรียนในโครงการธนาคารพืช รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ
เพราะทำให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และรู้จักคำว่าพอเพียงมากยิ่งขึ้น”

นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร หนองคาย
 

  

 

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand