THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > โครงการต่างๆ
โครงการต่างๆ


มูลนิธิ EDF เริ่มดำเนินโครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจน ในปี พ.ศ 2531 ที่จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดแรก โดยมีนักเรียนยากจนที่ได้รับทุนในปีแรกจำนวน 41 คน โดยมูลนิธิ EDF มีความมุ่งหวังที่จะต่ออายุการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนยากจน และด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบทห่างไกล ให้ได้มีโอกาสเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียน ไม่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เพื่อไปเป็นแรงงานไร้ฝีมือ เพียงเพราะมีความยากจนเป็นข้อจำกัด ปณิธาณความตั้งใจนี้ยังคงสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ 

ด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดระยะเวลามากกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้ในปัจจุบัน  
มูลนิธิ EDF สามารถส่งต่อความช่วยเหลือ และมอบโอกาส ในรูปของทุนการศึกษามูลค่ากว่า 550 ล้านบาท ไปยังเด็กนักเรียนด้อยโอกาสแล้วมากกว่า 300,000 คน ในกว่า 5,000 โรงเรียนทั่วประเทศไทย

ถึงแม้ว่า ปัญหาการขาดโอกาสทาง และข้อจำกัดในการเข้าถึงระบบการศึกษาจะดีขึ้นกว่าในอดีต แต่ปัญหา "ความยากจน" ก็ยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเข้าถึงระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน
จากรายงานสภาวะการศึกษาไทย 2550/2551 เด็กนักเรียนในครอบครัวยากจนยังคงเป็นเหยื่อหลักของความเสี่ยงทางการศึกษาแทบทุกประเภท เช่น การมีโอกาสได้รับการศึกษาน้อย การออกเรียนกลางคัน และการมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่ำ ซึ่งก็อาจหมายถึงโอกาสในการเรียนต่อในอนาคตที่น้อยลงยิ่งไปกว่าเดิม ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ เช่น การเป็นแรงงานนอกระบบ การถูกกดขี่รายได้ การมีครอบครัวในวัยเรียน หรือการหลุดเข้าสังคมมืด ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นผลพวงตามมา

โครงการทุนการศึกษา
มูลนิธิ EDF จึงมุ่งหวังที่จะมอบโอกาส ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แก่เด็กนักเรียนเหล่านี้เพื่อจะได้เรียนหนังสือต่อในชั้นที่สูงขึ้นไป และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ โดยให้ “การศึกษา”เป็นเครื่องมือช่วยให้พวกเขาช่วยเหลือตนเองให้รอดพ้นจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ และนำพาตนเองและครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นกำลังของสังคมที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป
 
ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand