THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > โครงการทุนการศึกษา > ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ
ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ

ในปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้พิการมากกว่า 2ล้านคน โดยมีทั้งผู้พิการแต่กำเนิด และผู้พิการจากสาเหตุอื่นๆเช่นการพิการจากอุบัติเหตุเป็นต้น จากการดำเนินโครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนในพื้นที่ชนบทห่างไกลของมูลนิธิEDF ตั้งแต่ปี 2531 เราพบว่ามีเด็กพิการเป็นจำนวนมากที่มีความพิการด้านร่างกายเพียงบางส่วน แต่ยังมีความสามารถในการสื่อสาร ความเข้าใจ และสามารถเรียนหนังสือได้ แต่เนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครอง และการขาดการยอมรับจากชุมชน ทำให้เด็กๆเหล่านี้ถูกเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ หรือเข้าสังคมร่วมกับคนปกติ ทำให้เด็กๆเหล่านี้ต้องขาดโอกาสในการพัฒนาการทางด้านร่างกาย และจิตใจ

 
ในปัจจุบันยังมีเด็กพิการอีกจำนวนมากที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ แต่ไม่สามารถเข้าถึง
ระบบการศึกษาได้เนื่องจากความยากจน และการขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครอง

EDF จึงได้ริเริ่ม"โครงการทุนการศึกษาเพื้อส่งเสริมเด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ" ขึ้นตั้งแต่ปี 2546 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนพิการที่มีความสามารถในการเรียนหนังสือได้ เพื่อเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติกับนักเรียนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา เรียนรู้การเข้าสังคม การช่วยเหลือตนเองในสถานการณ์ต่างๆ การอยู่ร่วมกับคนปกติ โดยไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระของครู และเพื่อนๆในโรงเรียน ซึ่งพบว่านักเรียนพิการที่ได้รับทุนการศึกษาหลายคน หลักจากเข้าเรียนร่วมได้ระยะหนึ่ง มีพัฒนาการทางร่างกายที่ดีขึ้น เปลี่ยนแปลงบุคลิกจากที่เคยเงียบขรึม เก็บตัว มาเป็นเด็กที่สดใสร่าเริงและเป็นที่รักของเพื่อนๆและครูในโรงเรียน
 


ส่วนหนึ่งของเด็กนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ EDF
ในปีการศึกษา 2562 ด้วยความเชื่อมั่นว่า เด็กทุกคนควรมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา
อย่างน้อยขั้นพื้นฐานได้โดยไม่มีข้อจำกัดของความด้อยโอกาสหรือความขาดแคลน


"โครงการทุนการศึกษา EDF เพื่อเด็กพิการ" มีประเภททุนการศึกษาดังต่อไปนี้
  • ทุนการศึกษา 1 ปีสำหรับเด็กพิการ จำนวนทุนละ 5,000 บาท/คน/ปี


คุณสมบัติเด็กนักเรียนทุนพิการ เรียนร่วมในโรงเรียนปกติ
 

  1. มีความพิการทางร่างกาย หรือพัฒนาการช้า แต่สามารถสื่อสาร และเรียนหนังสือได้
  2. พ่อแม่ หรือผู้ปกครองมีฐานะยากจน แต่ประสงค์จะให้นักเรียนเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ ระดับประถม และมัธยมศึกษา
 

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand