THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ร่วมบริจาคทุนการศึกษา > ร่วมบริจาคทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา
ร่วมบริจาคทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา

 

ท่านสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนยากจนแต่เรียนดี (เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา (ปวช.) เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่ชนบทห่างไกลให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อนำความรู้ที่ได้ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือนำทักษะวิชาชีพที่ได้เรียนรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป

ท่านสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้แก่น้องๆที่มีผลการเรียนดีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาได้ตามประเภททุนและช่องทางการบริจาคดังต่อไปนี้

 

  • ทุนการศึกษา 1 ปี ทุนละ 5,000 บาท/คน/ปี หรือ เลือกแบ่งชำระรายเดือนผ่านบัตรเครดิต 1000บาทX5เดือน
  • บริจาคสมทบทุน โดยระบุจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค เพื่อนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนทุนในระดับชั้นต่างๆต่อไป


***โครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF เป็นโครงการที่มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนทุนโดยตรง ซึ่งมูลนิธิ EDF ไม่มีนโยบาย ที่จะนำเงินบริจาคจากโครงการทุนการศึกษา เพื่อไปจัดสรรหรือใช้ในโครงการ หรือกิจกรรมอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในอุปการะของผู้บริจาคทุน


 วิธีการบริจาคโดยการโอนเงินและช่องทางอื่นๆ
 

  • ร่วมบริจาคผ่านการโอนเงิน: ชื่อบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา" ประเภทบัญชีออมทรัพย์     


   

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขางามวงศ์วาน  เลขที่บัญชี 319-2-77744-8
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางเขน   เลขที่บัญชี 161-4-56698-0
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางเขน  เลขที่บัญชี  070-2-45369-0
 ธนาคารทีทีบี  สาขาม.เกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069-2-41110-1
ธนาคารกรุงไทย  สาขาพหลโยธิน40  เลขที่บัญชี  980-7-59891-5
 

 

  • ร่วมบริจาคผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนระบบ IOS และ Android
 
  • ร่วมบริจาคผ่านร้านค้าที่มีสัญลักษณ์    หรือ   โดยแจ้งความประสงค์ในการบริจาคให้แก่ "มูลนิธิ EDF" พร้อมระบุจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค หรือให้พนักงานสแกนบาร์โค๊ดในแบบฟอร์มการบริจาค พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

 

  • กรณีบริจาคผ่านการโอนเงินและ   หรือ  กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือใบเสร็จที่ออกโดยพนักงานเคาน์เตอร์เซอร์วิส กลับมาที่ "มูลนิธิ EDF" ทาง Line: @edfthai หรืออีเมล์ [email protected]

 

  • มูลนิธิEDF จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีให้แก่ท่านภายใน 7-14 วันหลังจากได้รับยอดเงินบริจาคและหลักฐานการบริจาคจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand