THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > เสียงจากผู้บริจาคทุน EDF > ดร.ธงชัย ชิวปรีชา กับบทบาทใหม่ในการเป็นกรรมการบริหารมูลนิธิ EDF
ดร.ธงชัย ชิวปรีชา กับบทบาทใหม่ในการเป็นกรรมการบริหารมูลนิธิ EDF

"ผมอยากให้ทุกคนในสังคมมาร่วมคิดด้วยกันว่าทำอย่างไรเด็กทุกคนจึงได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หากเราปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวคงไม่ได้ ทุกภาคส่วนควรจะหันมาให้ความช่วยเหลือ หรือมาลงทุนด้านการศึกษาของประเทศกันมากขึ้น เพราะถ้ามีการลงทุน มันก็จะต้องได้กำไร และก่อให้เกิดผลตอบแทนต่อประเทศชาติของเราในระยะยาว ดังนั้น ผมอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันลงทุนในการพัฒนาประเทศของเรา ใครมีมากก็ลงทุนมาก ใครมีน้อยก็ลงทุนน้อยตามกำลังที่ท่านพอจะช่วยเหลือสังคมได้ ถ้าต้องการให้ลูกหลานท่านเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาที่ดี"
 

ดร.ธงชัย ชิวปรีชา กับบทบาทใหม่ในการเป็นกรรมการบริหารมูลนิธิ EDF
 
ดร.ธงชัย ชิวปรีชา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการสอนวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีความสามารถระดับมาตรฐานโลก (World Class) โดยมีจุดมุ่งหมายการพัฒนาหล่อหลอมนักเรียนให้มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักคิดค้น และนักพัฒนาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ผมได้มีโอกาสรู้จักกับมูลนิธิ EDF มากว่า 10 ปี ซึ่งในช่วงนั้นผมดำรงตำแน่งเป็นผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และได้มีโอกาสร่วมกับ EDF ในการนำระบบการสอนลูกคิดญี่ปุ่น (ABACUS) เข้ามาเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กนักเรียนในประเทศไทย ผมเองได้พยายามศึกษาการดำเนินงานของ EDF มาโดยตลอด ซึ่งเห็นว่า EDF เป็นมูลนิธิที่มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสอย่างแท้จริง จึงตัดสินใจตอบรับในการเข้ามาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิ EDF


มุมมองเกี่ยวกับการศึกษา
ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องการศึกษาของเยาวชนในปัจจุบันว่า การศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมอย่างเดี่ยวเท่านั้น แต่สังคมต่างหากที่จะเป็นห้องเรียนต้นแบบของการเรียนรู้ของเยาวชนที่ดีที่สุด เพราะเด็กจะใช้เวลาส่วนใหญ่ศึกษาและเรียนรู้จากผู้ใหญ่ในสังคมอีกประการหนึ่งผมอยากให้มองการศึกษาเป็นเรื่องของการลงทุน เหมือนกับการลงทุนสร้างตึก สร้างอาคาร เพราะการลงทุนอะไรสักอย่างนั้นเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ตลอดชีวิต และยังสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้ เช่น หากเราลงทุนส่งเสริมเด็กเก่งสักคนหนึ่งเพื่อให้เขาทำการค้นคว้าวิจัย และใช้สติปัญญาของเขาเพื่อทำให้ชาวนาไทยสามารถผลิตข้าวโดยได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 2 หรือ 3 เท่า โดยที่ใช้ต้นทุนเท่าเดิมเป็นต้นมุมมองเกี่ยวกับความยากจน
เหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนไทยเรายากจน คือ เราไม่สามารถผลิตสินค้าที่มีมูลค่าที่เพิ่มได้ ลองคิดดูว่า ชาวนาใช้เวลาทำนา 3-4 เดือน ใช้ที่ดินมหาศาล เพื่อเปลี่ยนดินให้เป็นข้าว และเราก็ขายแค่ข่าวสาร เพราะฉะนั้นการที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของเราให้มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น เราต้องใช้ปัญญาเข้ามาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตของเรา แต่เราจะเอาปัญญาคนอื่นมาช่วยคงไม่ได้ เราจะต้องสร้างองค์ความรู้ของเราขึ้นมาเอง

เพราะฉะนั้น เราต้องสร้างคนขึ้นมา 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่สร้างองค์ความรู้ขึ้นมา และกลุ่มที่จะนำองค์ความรู้นั้นไปใช้ แต่ขณะเดียวกันเราต้องพัฒนาการศึกษาให้เกิดมิติการสร้างค่านิยม การรักชาติ ว่าจะต้องทำงานเพื่อสังคมให้มากกว่าการทำงานเพื่อตนเองควบคู่กันไปด้วย เพราะปัจจุบันนี้แต่ละคนมองแต่ประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก และตราบใดที่สังคมยังมีคนที่ฉลาดกว่าคอยเอาเปรียบคนที่ด้อยโอกาสกว่า ก็จะเกิดจากการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นขึ้นในสังคมอย่างปัจจุบันนี้

สุดท้ายนี้ผมอยากให้ทุกคนในสังคมมาร่วมคิดด้วยกันว่าทำอย่างไรเด็กทุกคนจึงได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หากเราปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวคงไม่ได้ ทุกภาคส่วนควรจะหันมาให้ความช่วยเหลือ หรือมาลงทุนด้านการศึกษาของประเทศกันมากขึ้น เพราะถ้ามีการลงทุน มันก็จะต้องได้กำไร และก่อให้เกิดผลตอบแทนต่อประเทศชาติของเราในระยะยาว ดังนั้น ผมอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันลงทุนในการพัฒนาประเทศของเรา ใครมีมากก็ลงทุนมาก ใครมีน้อยก็ลงทุนน้อยตามกำลังที่ท่านพอจะช่วยเหลือสังคมได้ ถ้าต้องการให้ลูกหลานท่านเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาที่ดี

2010-06-06 | เสียงจากผู้บริจาคทุน EDF | เปิดอ่าน 11865

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand