THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > ค่ายเสริมพลังเด็ก สานพลังชุมชนเข้มแข็ง Power Kid Plus Camp
ค่ายเสริมพลังเด็ก สานพลังชุมชนเข้มแข็ง Power Kid Plus Camp

ในระหว่างวันที่ 30มกราคม – 4กุมภาพันธ์ 2555 EDF ร่วมกับผู้นิเทศโครงการระดับจังหวัด จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน หรือ “ค่ายเสริมพลังเด็ก สานพลังชุมชนเข้มแข็ง” ขึ้นใน 4 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ เลย และสกลนคร ซึ่งมีผู้เข้ากิจกรรมค่ายเสริมพลังเด็กสาน พลังชุมชนเข้มแข็ง รวมทั้งสิ้น 496 คน โดยแบ่งการจัดค่ายเป็น 4ครั้ง ใช้เวลาค่ายละ 3วัน

โดย EDF มีความคาดหวังที่จะพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนให้มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ รวมถึงสามารถทำงานเป็นทีม สร้างทีมให้เข้มแข็ง ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมที่สนับสนุน และทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์น่ารู้คู่สุขภาพที่สามาถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองหรือสังคมที่อาศัยอยู่ได้ รวมไปถึงการต่อยอดโครงการและกิจกรรมที่เป็นงานสร้างแหล่งเรียนรู้และก่อให้เกิดรายได้แก่โรงเรียนและชุมชนของนักเรียน ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีให้แกนนำครูและแกนนำชุมชนเข้ามามีบทบาทหรือการร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์การทำงานเป็นเครือข่าย และแนวคิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมิติใหม่ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเสริมพลังเด็ก สานพลังชุมชนเข้มแข็ง อย่างแท้จริง
2012-02-28 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 6693

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand