THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติ "โครงการโรงเรียนพึ่งตนเองฯปี55"
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติ "โครงการโรงเรียนพึ่งตนเองฯปี55"

รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการโรงเรียนพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2555 ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ เมษายน 2555 - กันยายน 2556

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

"ฝ่ายพัฒนาโครงการ มูลนิธิ EDF"
โทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11
อีเมล์ project@edfthai.org
 

  เขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ชื่อโครงการ Remark
1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 บ้านหนองมะเขือ เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน SCG
2 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 บ้านสี่เหลี่ยม เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน SMBC
3 สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 บ้านโคกไม้แดงหวักระสัง เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน SCG
4 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 โป่งเชือกสถานศึกษา ผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้อง SCG
5 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 หนองโพนวิทยายน เกษตรชีววิถีเพื่อชีวีปลอดภัย SCG
6 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 บึงวิชัยสงเคราะห์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง SCG
7 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 ไทรทองวิทยาคาร ทอเสื่อกก SCG
8 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านนาคู โคมกะลาพาพอเพียง SCG
9 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านแก้งกะอาม เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน SMBC
10 สพป. นครราชสีมา เขต 7 บ้านตลาดไทร โรงเรียนพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนา SCG
11 สพป. สุรินทร์ เขต 3 บ้านตาวัง เกษตรอินทรีย์วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง SCG
12 สพป. สุรินทร์ เขต 1 บ้านกันโจรง เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน SMBC
13 สพป. สุรินทร์ เขต 1 บ้านแกใหญ่ ศูนย์การเรียนรู้พอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ SMBC - น้ำท่วม
14 สพป. สุรินทร์ เขต 1 บ้านกันตรง เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน MATTEL
15 สพป. สุรินทร์ เขต 1 บ้านกาเกาะระโยง  เกษตร เพื่ออาหารกลางวัน Shinyoen Thai
16 สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 บ้านซำโพธิ์ เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน MATTEL
17 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้านแจ้ง โรงเรียนพึ่งตนเองเพื่อการพัฒนา SCG
18 สพป. อุดรธานี เขต 1 บ้านเชียงหวางสร้างลาน  เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน SCG
19 สพป. อุดรธานี เขต 1 บ้านกกสะทอน เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน SMBC
20 สพป. อุดรธานี เขต 1 บ้านแมดวิทยาคม เกษตรเพื่อาหารกลางวัน SMBC - น้ำท่วม
21 สพป. ยโสธร เขต 1 บ้านกว้างท่าเยี่ยม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  SCG
2012-04-19 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 7068

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand