THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > EDFจัดอบรมการจัดการความรู้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
EDFจัดอบรมการจัดการความรู้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2556  มูลนิธิ EDF จัดอบรมเรื่องการจัดการความรู้ให้แก่ครู จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและให้คามรู้ด้านโภชนาการ ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนโดยบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ  จำกัด โดยมีครูเข้าร่วมการอบรวมจำนวน 30 คนจาก 5 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนเข้าร่วมการอบรมจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านยางวิทยา, บ้านละโว้, บ้านหนองหลักสามัคคี อำเภอชุมพวง และโรงเรียนบ้านหนองจาน, บ้านหนองมะเขือ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ครูเข้าใจเรื่องของการจัดการความรู้ การค้นหาความรู้เพื่อใช้ในทางปฎิบัติปฏิบัติ รวมถึงการรวบรวม และแบ่งปัยเทคนิคหรือเคล็ดลับต่างๆ ที่ได้จากจากการดำเนินโครงการ นำมาเขียนเป็นเรื่องเล่าความสำเร็จเพื่อเผยแพร่แก่โรงเรียนอื่นๆ หรือผู้ที่สนใจต่อไป ทั้งนี้ครูที่เข้าร่วมการอบรมยังสามารถนำความรู้และเทคนิคการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนได้อีกทางหนึ่ง

2013-01-24 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 5389

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand