THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > EDF จัดปฐมนิเทศและอบรมการบริหารจัดการโครงการที่ยั่งยืนพร้อมติดตามผลการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
EDF จัดปฐมนิเทศและอบรมการบริหารจัดการโครงการที่ยั่งยืนพร้อมติดตามผลการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
เมื่อวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา มูลนิธิ EDF ได้จัดปฐมนิเทศและอบรมการบริหารจัดการโครงการ แก่ผู้อำนวยการและคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  สนับสนุนโครงการโดยบริษัทหลักทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล ( ประเทศไทย) จำกัด  ทั้ง 5 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียน บ้านหนองมะเขือ โรงเรียนบ้านหนองม่วง โรงเรียนวัดบ้านกะหาด โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร และโรงเรียนบ้านหนองมดแดง  จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้โรงเรียนมีความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนให้มีความยั่งยืน   นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ EDF พร้อมด้วย    นางสุดาพร หงส์นคร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ร่วมเดินทางติดตามความก้าวหน้าของโครงการในแต่ละโรงเรียนอีกด้วย
ผลจากการได้ลงเยี่ยมชมโครงการหลังจากที่ได้เริ่มโครงการไประยะหนึ่งแล้ว พบว่า การดำเนินงานในโครงการของโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นที่น่าพึงพอใจ โดยนักเรียนได้เรียนรู้เทคนิคการทำการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นวัตถุดิบในโครงการอาหารกลางวัน  รู้จักการสร้างรายได้จากการนำผลผลิตไปจำหน่าย  ซึ่งเป็นการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง  รวมไปถึงชุมชนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการดำเนินโครงการอีกด้วย 
 
คณะผู้ติดตามโครงการขอให้กำลังใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากที่ได้รับการปฐมนิเทศและเยี่ยมชมโครงการโครงการ รวมทั้งได้รับคำแนะนำดีๆแล้ว  ทุกๆ โรงเรียนจะได้ปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมให้ดียิ่งๆ ขึ้น ต่อไป


2013-02-06 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 5584

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand