THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยร่วมกับ EDF จัดค่ายภาษาอังกฤษ
สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทยร่วมกับ EDF จัดค่ายภาษาอังกฤษ
วันที่ 25-27 มกราคม 2556 มูลนิธิ EDF ร่วมกับ สามาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย (American Women’s Club) จัดค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาชมรมสตรีอเมริกันประจำประเทศไทย โดยจัดขึ้นที่ที่โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนักเรียน101 คนและครู 20 คน  จาก 12 โรงเรียน อีกทั้งอาสาสมัคร 55 คนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนทุน นอกเหนือจากกิจกรรมละลายพฤติกรรมในวันแรก
กิจกรรมอื่นๆ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 7 ฐาน ได้แก่ ฐานการซื้อขายสินค้า ฐานตอบคำถาม ฐานสะกดคำ ฐานความสามารถในการจัดการข้อมูล ฐานลูกบาศก์สนทนา ฐานจงพูด และฐานดนตรี  โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มจะเข้าร่วมกิจกรรมหมุนเวียนสับเปลี่ยนกับไปจนครบ ในครั้งนี้ EDF ในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนในการบริหารจัดการโครงการทุนการศึกษาชมรมสตรีอเมริกันประจำประเทศไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดอบรมครูผู้รับผิดชอบงานทุนการศึกษา เพื่อชี้แจงนโยบายการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF ประจำปี 2556 และระเบียบการปฏิบัติในการบริหารจัดการทุนการศึกษา ตลอดจนแนะนำวิธีการใช้ระบบ EDF Online Application ในการสมัครขอรับทุนการศึกษาและส่งเอกสารของนักเรียนทุน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ EDF ยังร่วมสังเกตการณ์การดำเนินกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ EDF ในการจัดค่ายภาษาอังกฤษในปีต่อๆ ไป


2013-02-12 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 5762

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand