THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > EDF จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมพลังเด็ก สานพลังชุมชนเข้มแข็ง
EDF จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมพลังเด็ก สานพลังชุมชนเข้มแข็ง
EDF จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมพลังเด็ก สานพลังชุมชนเข้มแข็งขึ้นที่โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร จ.สกลนคร ในวันที่ 28 มกราคม 2556 และที่โรงเรียนบ้านคำสว่าง จ.นครพนม ในวันที่ 30 มกราคม 2556 เพื่อระดมความคิดเห็นของแกนนำนักเรียน แกนนำครูและแกนนำชุมชนเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการที่ทำผ่านมา เพื่อนำมาใช้พัฒนาต่อยอดโครงการเสริมพลังเด็ก สานพลังชุมชนเข้มแข็งในปี 2556 ในการประชุมนี้ เจ้าหน้าที่จาก EDF ทำหน้าที่เป็นผู้ตั้งคำถาม และช่วยให้ผู้ร่วมประชุมสะท้อนความคิดเห็นหรือ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ
โดยคำถามหลัก 4 คำถามในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ อะไรคือกิจกรรมที่โรงเรียนได้ทำภายใต้โครงการเสริมพลังเด็ก สานพลังชุมชนเข้มแข็ง อะไรคือผลกระทบจากกิจกรรมต่อ โรงเรียน นักเรียนและชุมชน อะไรเป็นปัญหาที่ยังคงอยู่ในโรงเรียนและชุมชน และโรงเรียน นักเรียนและชุมชน จะต่อยอดโครงการเสริมพลังเด็ก สานพลังชุมชนเข้มแข็งในปีที่ 3 อย่างไร ผลจากการประชุมชี้ให้เห็นว่า โรงเรียน นักเรียนและชุมชน ต้องการให้มีการพัฒนาโครงการเกษตรต่อเนื่อง ต้องการให้มีการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการการบริโภคและต่อต้านการใช้ยาเสพติด พัฒนาอาชีพเสริมให้นักเรียนและชุมชน พัฒนาวิทยากรนักเรียนเพื่อเผยแพร่ความรู่สู่ชุมชน และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครองนักเรียน ซึ่ง EDF จะนำเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้พัฒนาโครงการเสริมพลังเด็ก สานพลังชุมชนเข้มแข็งในปีต่อๆ ไป
2013-02-12 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 5455

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand