THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > EDF เปิดรับข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้ “โครงการเท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้”
EDF เปิดรับข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้ “โครงการเท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้”
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ร่วมกับ สสส. สนับสนุน “โครงการเท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้”  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนในประเด็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน โดยการเพิ่มอัตราการบริโภคผักและผลไม้ที่สะอาด ปลอดสารพิษ  ให้ได้ตามสัดส่วนมาตรฐาน คือ 400 กรัมต่อวัน  โครงการละไม่เกิน 50,000 บาท และดำเนินงานภายในระยะเวลา 7 เดือน
EDF ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจ และ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
1. เป็นโรงเรียนขยายโอกาส (ป.1-ม.3)  
2. มีผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการอย่างน้อย 4 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียน แม่ครัว ผู้ปกครอง เป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินโครงการ  
3. คณะผู้รับผิดชอบโครงการมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นอดทนในการพัฒนาโครงการ  มีศักยภาพที่จะบริหารจัดการโครงการให้สำเร็จได้ และมีโครงสร้างการบริหารจัดการโครงการที่ชัดเจน  
4. เป็นโรงเรียนที่มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละครั้ง และมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเพื่อการจัดทำทะเบียนสุขภาพนักเรียน  
5. แสดงให้เห็นทุนเดิมของโรงเรียน เช่น การจัดทำอาหารกลางวันในโรงเรียน
6. เป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ด้อยโอกาส หรือยังไม่เคยได้รับทุนจาก สสส.  

เสนอโครงการตามแบบฟอร์ม “ข้อเสนอแนวคิดโครงการ” โดยขอให้แสดงรายละเอียดให้ชัดเจน โดยกิจกรรมต้องเชื่อมโยงกับการสร้างเสริมสุขภาพ และ มุ่งที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนด ในประเด็นการเพิ่มอัตราการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน 

ใบสมัคร โครงการเท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้ download

2013-06-17 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 8952

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand