THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > โรงเรียนรุ่นที่ 2 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
โรงเรียนรุ่นที่ 2 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
มูลนิธิ กองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนโครงการเกษตรแลกเปลี่ยนเพื่ออาหารกลางวัน ปีที่ 6 (Barter Between Brothers: BBB Year 6) โดยมีการคัดเลือกโรงเรียนร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาจังหวัด โรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 1 และ EDF ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนจากจังหวัดสกลนคร บุรีรัมย์ อุบลราชธานี และมหาสารคาม เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 2 จำนวนจังหวัดละ 4 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 16 โรงเรียน และได้เชิญผู้อำนวยการโรงเรียน และครูรับผิดชอบโครงการ เดินทางเพื่อร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ชี้แจงนโยบายการดำเนินโครงการ แนวทางการทำงาน และลงนามข้อตกลงระหว่าง EDF และโรงเรียน ณ ห้องประชุม โรงเรียนสารวิทยา จตุจักร กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

     
16 โรงเรียนรุ่นที่ 2 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
 
รายชื่อโรงเรียนรุ่นที่ 2

1. โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
2. โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
3. โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
4. โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
5. โรงเรียนบ้านหัวสะพาน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
6. โรงเรียนบ้านตาเหล็ง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
7. โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
8. โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
9. โรงเรียนบ้านกระเดียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
10. โรงเรียนบ้านคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
11. โรงเรียนบ้านค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
12. โรงเรียนบ้านโนนขาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
13. โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
14. โรงเรียนบ้านภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
15. โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
16. โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม


 

2011-01-04 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 884

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand