THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรแลกเปลี่ยนเพื่ออาหารกลางวัน (BBB)
เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรแลกเปลี่ยนเพื่ออาหารกลางวัน (BBB)
เมื่อวันที่ 17 –29 มกราคม 2554 EDF ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเกษตรแลกเปลี่ยนเพื่ออาหารกลางวัน  ระยะที่ 1 (Barter Between Brothers – BBB) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำนวน 16 โรงเรียน ในจังหวัดสกลนคร อุบลราชธานี มหาสารคาม บุรีรัมย์
     
เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรแลกเปลี่ยน
เพื่ออาหารกลางวัน (BBB) ระยะที่ 1/2554
 
จากการติดตามโครงการในครั้งนี้ได้พบว่านักเรียนช่วยกันทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาในการทำกิจกรรม ขณะนี้มีผลผลิตจำนวนหนึ่งนำมาทำอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทาน เช่น เห็ดนางฟ้า ผัก ปลา เป็นต้น นอกจากอาหารกลาววันที่นักเรียนได้รับประทานแล้วนักเรียนยังได้รู้จักการทำงานเป็นทีม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น


2011-02-08 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 6711

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand