THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > มูลนิธิซิตี้ ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิ EDF
มูลนิธิซิตี้ ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิ EDF
มูลนิธิซิตี้ ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิ EDF จัดโครงการ “Skilling up Youth to Grow the EEC’s Growth Program” อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ 
การสร้างโอกาสการมีงานทำ หรือการเป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจของตนเองในอนาคต สอดคล้องกับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี (Eastern Economic Corridor: EEC) ของภาครัฐ โดยมีนักเรียนนักศึกษาแกนนำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษา 10 แห่ง จำนวน 100 คน และผู้แทนอาจารย์แต่ละสถาบันเข้าร่วมรวมทั้งหมด 3 ครั้ง ระยะเวลา 6 วัน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยการอาชีพแกลง และวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒินำโดย ดร.ศิญาณี หิรัญสาลี อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้บริหารเดอะทีซิส เป็นวิทยากร2020-08-21 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 2028

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand