THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > ปฐมนิเทศโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและให้ความรู้ด้านโภชนาการ
ปฐมนิเทศโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและให้ความรู้ด้านโภชนาการ
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จัดการปฐมนิเทศ ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมใน “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและให้ความรู้ด้านโภชนาการ”ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่น (AJINOMOTO CO., INC) ผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศดังกล่าว ประกอบด้วยแกนนำครู ชุมชน และนักเรียน จาก 5 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553

ได้แก่ โรงเรียนบ้านยางวิทยา โรงเรียนบ้านละโว้ โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี อำเภอชุมพวง โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ และโรงเรียนบ้านหนองจาน อำเภอลำทะเมนชัย  จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมรับฟังรายละเอียด วัตถุประสงค์โครงการ รวมทั้งกิจกรรมในโครงการ ตลอดจนได้ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการเขียนแผนกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน และชุมชน เพื่อให้แผนงานซึ่งโรงเรียนจะนำเสนอแก่ EDFนั้น เป็นแผนที่มาจากความต้องการของโรงเรียนและชุมชน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและคนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริงได้2011-06-29 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 6434

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand