THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำ (ภายใต้โครงการเสริมพลังเด็ก สานพลังชุมชนเข้มแข็ง Power Kid Plus+)
ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำ (ภายใต้โครงการเสริมพลังเด็ก สานพลังชุมชนเข้มแข็ง Power Kid Plus+)
วันที่ 25-30 กรกฎาคม 2554

EDF ร่วมกับผู้นิเทศโครงการระดับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำ หรือ “ค่ายเสริมพลังเด็ก” ขึ้นใน 4 จังหวัดเจ้าภาพ ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ ยโสธร อุดรธานี และมุกดาหาร ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ ประกอบด้วย แกนนำครู แกนนำนักเรียน และแกนนำชุมชน มาร่วมกิจกรรมถึง 586 คน โดยแบ่งเป็น 4 ค่าย ค่ายละ 3 วัน
กิจกรรมจะเน้นการพัฒนาด้านภาวะผู้นำให้มีความกล้าแสดงออก การทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง การสร้างเครือข่าย ระบบการคิดวิเคราะห์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่สนับสนุนความคิดในเชิงบวกและหล่อหลอมให้ทุกคนมีจิตอาสา นอกจากนี้แกนนำครูและแกนนำชุมชนยังได้เรียนรู้เรื่อง การบริหารจัดการโครงการ การทำรายงานการเงิน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอย่างชัดเจน ค่ายแห่งนี้เป็นศูนย์รวมกิจกรรมสาระความรู้ที่แฝงไปด้วยความฮา ความสนุกสนาน ทำให้ผู้เข้าร่วมทุกคนเกิดความเพลิดเพลิน จนลืมคำว่าเบื่อไปเลย2011-07-25 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 6032

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand