THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศโครงการระดับจังหวัด ครั้งที่ 2
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศโครงการระดับจังหวัด ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2554  EDF ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศโครงการระดับจังหวัด โครงการเสริมพลังเด็กสานพลังชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
เนื้อหาโดยสรุปของการอบรมได้แก่การให้ความรู้และจุดประกายแนวคิดด้านการพัฒนา การนิเทศติดตามโครงการ ทบทวนแผนงานและบทบาทหน้าที่ ระบบฐานข้อมูลและการเขียนรายงาน โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นเพื่อให้ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานจริง

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 เจ้าหน้าที่EDFได้ให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดด้านการพัฒนาโดยจัดกิจกรรมในรูปแบบWork Shop ให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการคิดพัฒนาโครงการ และในช่วงบ่ายเป็นการทำความเข้าใจร่วมกันเรื่องการเก็บข้อมูล การเขียนรายงาน และแผนงานและบทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศโครงการ ส่วน

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 EDFได้เชิญวิทยาการจากภายนอกมาให้ความรู้เพิ่มเติมในหัวข้อการติดตามโครงการ ได้แก่ คุณสรวงธร นาวาผล คุณสายใจ คงทน และคุณชัยนาท จิตตวัฒนะ ซึ่งทั้ง 3 ท่านได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมร่วมกันวิเคราะห์และคิดวิธีการติดตามโครงการในระยะต่างๆ อย่างสนุกสนาน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการติดตามโครงการของตนกับผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่น  การอบรมสิ้นสุดลงในเวลา 15.00 น. ด้วยความประทับใจอย่างยิ่ง

2011-09-02 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 5346

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand