THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ข่าวและกิจกรรมล่าสุด > ตัวแทนนักเรียนจากโคราช เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนและให้ความรู้ด้านโภชนการ ร่วมกับอายิโนะโมะโต๊ะ
ตัวแทนนักเรียนจากโคราช เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนและให้ความรู้ด้านโภชนการ ร่วมกับอายิโนะโมะโต๊ะ
อายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนการจัดค่ายนักเรียนแกนนำ และให้ความรู้ด้านโภชนาการซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและให้ความรู้ด้านโภชนาการ ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 แก่โรงเรียนต่างๆ ในภาคอีสาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและคนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญด้านโภชนาการ และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนและให้ความรู้ด้านโภชนาการ จัดขึ้นที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2554 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพกลุ่มนักเรียนแกนนำ ในด้านการสร้างทีมให้เข้มแข็ง สร้างภาวะผู้นำให้มีความกล้าแสดงออก ปลูกฝังการมีจิตอาสา ตลอดจนถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

เริ่มจากการสร้างความเข้าใจในรายละเอียดเนื้อหาของโครงการและบทบาทหน้าที่ของนักเรียนแกนนำและครูที่เข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน จาก 5 โรงเรียน เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการและสุขภาพภายในโรงเรียน และชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรจากบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ไทย)จำกัด และEDF ทั้งสิ้น 13 ท่านเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้2011-08-04 | ข่าวและกิจกรรมล่าสุด | เปิดอ่าน 5709

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
เลขที่ 50 อาคาร ส.มก. ชั้น 3 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel.(02)5799209 to 11 | Fax. (02)9405266 | Email. public@edfthai.org
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand