THA  ENG   JPN
หน้าหลัก > ร่วมสนับสนุนEDF > มื้อเที่ยงอิ่มใจมอบโรงอาหารใหม่ให้น้อง
มื้อเที่ยงอิ่มใจมอบโรงอาหารใหม่ให้น้อง
มูลนิธิ EDF ได้จัดทำโครงการจัดซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงโรงอาหารให้แก่โรงเรียนประถมขนาดเล็ก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเงินให้แก่โรงเรียนประถมขนาดเล็ก 7 โรงเรียน ที่มีความขาดแคลนได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์โรงอาหารที่จำเป็น ปรับปรุงส่งเสริมสุขลักษณะที่ดีภายในโรงอาหารแก่เด็กนักเรียน ตลอดจนครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ซึ่งการดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี  
 
เพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จของโครงการในปี 2565 ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้มีโรงอาหารที่สะอาดปลอดภัย ถูกสุขอนามัย มูลนิธิ EDF จึงได้ดำเนินโครงการมื้อเที่ยงอิ่มใจมอบอุปกรณ์โรงอาหารใหม่ให้น้อง มอบอุปกรณ์โรงอาหารและอุปกรณ์สำหรับประกอบอาหารแก่โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ชนบทห่างไกล 10 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้  


 
รายละเอียดโครงการ 

ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโรงอาหารของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ชนบทห่างไกล เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ถาดหลุม ช้อน แก้วน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องกรองน้ำ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับประกอบอาหารเช่น เครื่องครัวต่างๆ เตาแก๊ส ซิงค์ล้างจาน ตู้แช่/ตู้เย็น เพื่อส่งเสริมสุขอนามัย สุขลักษณะ มีความปลอดภัย ปลอดเชื้อ และการปนเปื้อนที่อาจจะนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้เด็กๆมีความสุขในการรับประทานอาหารกลางวันและพร้อมที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ การสนับสนุนจากท่านจะช่วยปรับปรุง พัฒนา แก้ไข โรงอาหารของโรงเรียนเป้าหมายให้สะอาดและปลอดภัยสำหรับเด็กๆทุกคน โดยการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็น และได้มาตรฐาน สำหรับการใช้บริโภค (Food grade) เพื่อให้โรงเรียนมีโรงอาหารที่สะอาดและปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

1 กันยายน  2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

พื้นที่ดำเนินโครงการ

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กและโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสที่ขาดแคลนอุปกรณ์โรงอาหารที่จำเป็นอย่างน้อย 10 โรงเรียนทั่วประเทศไทย

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา


นอกเหนือจากอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการแล้ว โรงอาหารยังถือเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการเด็กนักเรียนทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ และทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่เนื่องด้วยการขาดแคลนงบประมาณในโรงเรียนประถมขนาดเล็กประจำชุมชน และโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสหลายๆแห่งในพื้นที่ชนบทห่างไกล จึงทำให้อุปกรณ์สำหรับโรงอาหารที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ชำรุด หรือไม่ได้มาตรฐานสุขอนามัย ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในวัยอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

ดังนั้นการที่เด็กๆได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาด ปลอดภัย ในโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่ถูกจัดเตรียมไว้อย่างเหมาะสม จึงส่งผลดีให้แก่เด็กนักเรียนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ เจริญเติบโตตามวัย ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สามารถเรียนรู้ และทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข ช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับเด็กนักเรียนทุกคน

ดังนั้นการที่เด็กๆได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาด ปลอดภัย ในโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่ถูกจัดเตรียมไว้อย่างเหมาะสม จึงส่งผลดีให้แก่เด็กนักเรียนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ เจริญเติบโตตามวัย ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สามารถเรียนรู้ และทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข ช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับเด็กนักเรียนทุกคน


 
จากการสำรวจของมูลนิธิ EDF เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จำเป็นภายในโรงอาหาร ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กและโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสหลายแห่งพบว่า โต๊ะเก้าอี้มีสภาพเก่าชำรุด พื้นผิวโต๊ะแตกหักขรุขระมีคราบเชื้อราเกาะบนแผ่นไม้  เก้าอี้ไม้ผุแตกเป็นร่อง เก้าอี้พลาสติกแตกกร่อนเสื่อมสภาพ โต๊ะเก้าอี้บางโรงเรียนมีอายุการใช้มากว่า 20 ปี   ถาดหลุมใส่อาหารบุบโป่งเสียรูปทรงทำให้อาหารหกเลอะเทอะ  อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับปรุงอาหารกลางวันเช่นกระทะ หม้อหุงข้าว เครื่องครัวต่างๆ เตาแก๊ส ถังน้ำดื่ม ตู้เย็น อ่างล้างจาน มีสภาพเก่า ชำรุด ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่ปลอดภัย และไม่เพียงพอต่อการปรุงอาหารสำหรับเด็กนักเรียน

มูลนิธิ EDF จึงจัดทำโครงการ (มื้อเที่ยงอิ่มใจ มอบอุปกรณ์โรงอาหารใหม่ให้น้อง) ขึ้นเพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์จำเป็นสำหรับโรงอาหารที่ได้มาตรฐานสำหรับการใช้บริโภค (Food Grade) มีคุณภาพ ทดแทนของเก่าที่ชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน เพื่อมอบแก่โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสทั่วประเทศไทย จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนตลอดจนบุคลากรของโรงเรียนได้ใช้อุปกรณ์โรงอาหารอย่างเพียงพอ สะอาด ปลอดภัย รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีความสุข

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.เดือนกันยายน – ตุลาคม 2566 - สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
2.เดือนพฤศจิกายน 2566 คัดเลือกโรงเรียนจำนวน 10 โรงเรียน
3.เดือนมกราคม 2567 โรงเรียนจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโรงอาหาร
4.เดือนกุมภาพันธ์ 2567 รายงานความคืบหน้าพร้อมทำสรุปโครงการ 

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ

โรงเรียนประถมขนาดเล็ก(อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6) และโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส (อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3)ทั่วประเทศไทยจำนวน 10 โรงเรียน  เด็กนักเรียน(โดยประมาณ) 1,000 คน

แผนการใช้เงิน

 ลำดับ  รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 งบประมาณในการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์โรงอาหาร

10 โรงเรียน
(โรงเรียนละ 50,000   บาท)
 
500,000

กรณีโอนเงินบริจาคผ่านหมายเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทย โปรดแจ้งการบริจาคของท่านเพื่อขอรับใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้ที่ อีเมล์ [email protected] หรือ Line: @edfthai

 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ EDF โทร 02-579-9209-11 อีเมล์ [email protected]
 

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร EDF

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)
594/ 22 พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 02-579-9209 ถึง11 | Line: @edfthai | อีเมล์: [email protected]
Connect with EDF        
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255
ทุกการบริจาคผ่าน มูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย
© 2011 EDF-Thailand